Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Collegebesluiten

dinsdag 18 juni 2024

09:30 - 13:00
Locatie

Collegekamer Het Klavier

Voorzitter
J. van Aart

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorliggende agenda wordt vastgesteld.

 2. 2

  Voorgesteld besluit

  De besluitenlijst collegevergadering d.d. 11 juni 2024 week 24 wordt vastgesteld.

  Besluit

  De besluitenlijst collegevergadering d.d. 11 juni 2024 week 24 wordt vastgesteld.

 3. 3
  Collegevoorstellen
 4. 3.1

  Voorgesteld besluit

  De subsidiebeschikking van 2023 en 2024 aan Seniorenvereniging Loon op Zand met een jaar te verlengen en daarmee voor 2025 een subsidie met bijbehorende verplichtingen te verlenen van €11.609,02 + indexering de huisvesting en deze direct vast te stellen.

  Besluit

  De subsidiebeschikking van 2023 en 2024 aan Seniorenvereniging Loon op Zand met een jaar te verlengen en daarmee voor 2025 een subsidie met bijbehorende verplichtingen te verlenen van €11.609,02 + indexering de huisvesting en deze direct vast te stellen.


  Het college besluit conform het voorstel met dien verstande dat de portefeuillehouder is gemandateerd voor het doorvoeren van tekstuele wijzigingen.

 5. 3.2

  In 2018 is het Regionaal Bureau voor Toerisme De Langstraat (hierna RBT) opgericht door de gemeenten Dongen, Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. In 2023 is met het RBT een nieuw convenant gesloten voor 5 jaar. Om de voortgang en toegevoegde waarde van het RBT goed te kunnen bepalen, is afgesproken dat er in 2024 een uitgebreide evaluatie plaatsvindt. Deze evaluatie is afgerond en in een regionale bijeenkomst voor de gemeenteraden aan de gemeenteraden van de gemeenten Heusden, Waalwijk en Loon op Zand gepresenteerd.


  Eind 2023 is de gemeente Dongen uit de RBT samenwerking gestapt. Inmiddels zijn er verkennende gesprekken met de gemeente Geertruidenberg om een samenwerking aan te gaan met het RBT.

  Voorgesteld besluit

  1. kennis te nemen van de conclusies en aanbevelingen die zijn gekomen uit de evaluatie van Regionaal Bureau voor Toerisme De Langstraat (bijlage met corsanummer: 2024.08171);
  2. op grond van deze evaluatie te continueren met het RBT en geen gebruik te maken van de ontbindingsmogelijkheid artikel 2. Lid c laatste bullit “…de uitkomst van de evaluatie genoemd in artikel 8 dit wenselijk acht”, in het convenant;
  3. kennis te nemen van de verkenning van het RBT met Geertruidenberg tot een samenwerking;
  4. de raad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief (bijlage met corsanummer: 2024.08210).

  Besluit

  1. kennis te nemen van de conclusies en aanbevelingen die zijn gekomen uit de evaluatie van Regionaal Bureau voor Toerisme De Langstraat (bijlage met corsanummer: 2024.08171);
  2. op grond van deze evaluatie te continueren met het RBT en geen gebruik te maken van de ontbindingsmogelijkheid artikel 2. Lid c laatste bullit “…de uitkomst van de evaluatie genoemd in artikel 8 dit wenselijk acht”, in het convenant;
  3. kennis te nemen van de verkenning van het RBT met Geertruidenberg tot een samenwerking;
  4. de raad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief (bijlage met corsanummer: 2024.08210).

  Het college besluit conform het voorstel met dien verstande dat de portefeuillehouder is gemandateerd voor het doorvoeren van tekstuele wijzigingen in de raadsinformatiebrief.
  Gemeenteraad informeren.

 6. 4
  Vaststellen RIB's (Raadsinformatiebrieven)
 7. 4.1

  Het college informeert de raad met deze raadsinformatiebrief over de stand van zaken in relatie tot informatieveiligheid.

  Voorgesteld besluit

  De raad met bijgaande raadsinformatiebrief te informeren over de afhandeling van actiepunten in relatie tot informatieveiligheid.

  Besluit

  De raad met bijgaande raadsinformatiebrief te informeren over de afhandeling van actiepunten in relatie tot informatieveiligheid.


  Het college besluit conform het voorstel met dien verstande dat de portefeuillehouder is gemandateerd voor het doorvoeren van tekstuele wijzigingen.

 8. 4.2

  Voorgesteld besluit

  De raadsinformatiebrief Raadsmonitor Sociaal Domein 2023 vast te stellen en toe te sturen aan de gemeenteraad.

  Besluit

  De raadsinformatiebrief Raadsmonitor Sociaal Domein 2023 vast te stellen en toe te sturen aan de gemeenteraad.


  Het college besluit conform het voorstel.

 9. 4.3

  In de raadsvergadering van september 2023 heeft wethouder Laros toegezegd dat hij bij de behandeling van de Kadernota 2025 de raad zou informeren over de uitvoering van de transitievisie warmte. De raad vroeg met name naar de stand van zaken rondom het aardgasvrij maken van 20% van het woningbestand vóór 2030. De bij deze adviesnota gevoegde raadsinformatiebrief geeft een antwoord op die vragen.

  Voorgesteld besluit

  1. in te stemmen met de inhoud van de raadsinformatiebrief;
  2. de raadsinformatiebrief te versturen aan de gemeenteraadsleden en fractieondersteuners.

  Besluit

  1. in te stemmen met de inhoud van de raadsinformatiebrief;
  2. de raadsinformatiebrief te versturen aan de gemeenteraadsleden en fractieondersteuners.

  Het college besluit conform het voorstel met dien verstande dat de portefeuillehouder is gemandateerd voor het doorvoeren van tekstuele wijzigingen.

 10. 5
  Beantwoording vragen raadsfractie(s)
 11. 6
  Portefeuillestukken
 12. 7
  Bespreking vertrouwelijke agendapunten / collegevoorstellen
 13. 8
  Uitnodigingen Bestuur
 14. 9
  Perscontacten