Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Collegebesluiten

dinsdag 7 mei 2024

09:30 - 13:00
Locatie

Collegekamer Het Klavier

Voorzitter
J. van Aart

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorliggende agenda wordt vastgesteld. Wethouder Suzan Mandemakers was niet aanwezig.

 2. 2

  Voorgesteld besluit

  De besluitenlijst collegevergadering d.d. 23 april 2024 week 17 wordt vastgesteld.

  Besluit

  De besluitenlijst collegevergadering d.d. 23 april 2024 week 17 wordt vastgesteld.

 3. 3
  Collegevoorstellen
 4. 3.1

  Jaarlijks ontvangt onze gemeente een specifieke uitkering van het Rijk voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. Bibliotheek Midden-Brabant (BMB) ontving vanuit deze uitkering voor 2022 geld om aan de doelstellingen in dit beleid bij te dragen. Na afloop van het betreffende jaar verantwoordt BMB aan onze gemeente over de inzet van dit geld.

  Voorgesteld besluit

  De voorlopig toegekende subsidie van € 18.000,- aan Bibliotheek Midden-Brabant voor hun bijdrage aan het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2022 definitief vast te stellen.

  Besluit

  De voorlopig toegekende subsidie van € 18.000,- aan Bibliotheek Midden-Brabant voor hun bijdrage aan het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2022 definitief vast te stellen.


  Het college besluit conform het voorstel.

 5. 3.2

  De werving en selectieprocedure voor de nieuwe gemeentesecretaris is afgerond. In tegenstelling tot onze eerdere planning is de datum indiensttreding om de heer Van Mourik op te volgen 1 juli 2024. Om die reden en om een warme overdracht te kunnen realiseren verlengen we de inhuurperiode van de heer Van Mourik.

  Voorgesteld besluit

  1. de aanwijzing van de heer N. van Mourik als interim gemeentesecretaris/algemeen directeur vanaf 1 juni 2024 te verlengen, tot uiterlijk 1 juli 2024;
  2. om in de vervanging van de heer Van Mourik als algemeen directeur te voorzien op de wijze die tot op heden is gevolgd.

  Besluit

  1. de aanwijzing van de heer N. van Mourik als interim gemeentesecretaris/algemeen directeur vanaf 1 juni 2024 te verlengen, tot uiterlijk 1 juli 2024;
  2. om in de vervanging van de heer Van Mourik als algemeen directeur te voorzien op de wijze die tot op heden is gevolgd.

  Het college besluit conform het voorstel.

 6. 3.3

  Het college heeft op 26 maart 2024 besloten medewerking te verlenen aan de realisatie van een tijdelijk kinderverblijf nabij de Dreefseweg 80, Kaatsheuvel. Deze grond dient middels een huurovereenkomst tijdelijk in verhuur te worden gegeven.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met het voornemen om een huurovereenkomst te sluiten voor het tijdelijk verhuren van de grond nabij de Dreefseweg 80 voor de realisatie van een tijdelijk kinderdagverblijf.

  Besluit

  In te stemmen met het voornemen om een huurovereenkomst te sluiten voor het tijdelijk verhuren van de grond nabij de Dreefseweg 80 voor de realisatie van een tijdelijk kinderdagverblijf.


  Het college besluit conform het voorstel.

 7. 3.4

  Het college neemt kennis van de jaarstukken 2023, de ontwerpbegroting 2025 en de gewijzigde gemeenschappelijke regeling van de Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om hierop geen zienswijze in te dienen.
  Daarnaast heeft het college besloten om (onder voorbehoud van het besluit van de raad) in te stemmen met de wijziging van de hierboven genoemde gemeenschappelijke regeling

  Voorgesteld besluit

  1. de ontwerpbegroting 2025 en de wijziging van de gemeenschappelijke regeling van de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord voor te leggen aan de gemeenteraad en te adviseren hierop geen zienswijze in te dienen;
  2. onder voorbehoud van het besluit van de gemeenteraad in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling van de RAV Brabant Midden-West-Noord.

  Besluit

  1. de ontwerpbegroting 2025 en de wijziging van de gemeenschappelijke regeling van de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord voor te leggen aan de gemeenteraad en te adviseren hierop geen zienswijze in te dienen;
  2. onder voorbehoud van het besluit van de gemeenteraad in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling van de RAV Brabant Midden-West-Noord.

  Het college besluit conform het voorstel.
  Gemeenteraad beslist.

 8. 3.5

  Het Dagelijks Bestuur van Baanbrekers zond de jaarstukken 2023 en de ontwerpbegroting 2025 inclusief meerjarenraming toe met het verzoek de ontwerpbegroting 2025 voor te leggen aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten (Waalwijk, Heusden en Loon op Zand). De raden worden daarmee in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven over de ontwerpbegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028. De jaarstukken 2023 liggen ter kennisname aan de raden voor.

  Voorgesteld besluit

  Wij stellen u voor:
  1. kennis te nemen van de jaarstukken 2023 van Baanbrekers; en
  2. bij de ontwerpbegroting 2025 en de meerjarenbegroting 2026-2028 van Baanbrekers de volgende zienswijze in te dienen:
  a) Ten opzichte van de (bijgestelde) begroting 2024 stijgt de totale gemeentelijke bijdragen met €2.338.000. De begroting en bedragen van Baanbrekers hebben een grote invloed op onze eigen gemeentelijke begroting.
  We verwachten dat Baanbrekers, net als wij dat als gemeente zelf continu doen, kritisch kijkt waar bespaard kan worden en dit bij aanbieding van Berap I in het Dagelijks Bestuur (DB) en Algemeen Bestuur (AB) terugkoppelt.
  b) We zien dat bij het speerpunt Structurele inbedding Startpunt binnen het thema Dienstverlening is aangegeven wat de mogelijke baten zijn van dit speerpunt. We verzoeken Baanbrekers om in het vervolg alle mogelijke baten op te nemen in de ontwerpbegroting.
  c) Circulariteit begint een steeds grotere rol te spelen op regionaal niveau en binnen de gemeenten. Om beter te kunnen inspelen op de regionale ontwikkelingen en omdat het hier gaat om slechts een eenmalige investering, vragen we Baanbrekers om het thema Circulariteit uit de ontwerpbegroting te halen en dit, net als bepaalde speerpunten binnen de thema’s Dienstverlening, Inclusieve technologie en Datagericht werken, op te nemen in het voorgestelde separate bestuursvoorstel. We verzoeken Baanbrekers om het thema Circulariteit niet op te nemen in de begroting.

  Besluit

  Wij stellen u voor:
  1. kennis te nemen van de jaarstukken 2023 van Baanbrekers; en
  2. bij de ontwerpbegroting 2025 en de meerjarenbegroting 2026-2028 van Baanbrekers de volgende zienswijze in te dienen:
  a) Ten opzichte van de (bijgestelde) begroting 2024 stijgt de totale gemeentelijke bijdragen met €2.338.000. De begroting en bedragen van Baanbrekers hebben een grote invloed op onze eigen gemeentelijke begroting.
  We verwachten dat Baanbrekers, net als wij dat als gemeente zelf continu doen, kritisch kijkt waar bespaard kan worden en dit bij aanbieding van Berap I in het Dagelijks Bestuur (DB) en Algemeen Bestuur (AB) terugkoppelt.
  b) We zien dat bij het speerpunt Structurele inbedding Startpunt binnen het thema Dienstverlening is aangegeven wat de mogelijke baten zijn van dit speerpunt. We verzoeken Baanbrekers om in het vervolg alle mogelijke baten op te nemen in de ontwerpbegroting.
  c) Circulariteit begint een steeds grotere rol te spelen op regionaal niveau en binnen de gemeenten. Om beter te kunnen inspelen op de regionale ontwikkelingen en omdat het hier gaat om slechts een eenmalige investering, vragen we Baanbrekers om het thema Circulariteit uit de ontwerpbegroting te halen en dit, net als bepaalde speerpunten binnen de thema’s Dienstverlening, Inclusieve technologie en Datagericht werken, op te nemen in het voorgestelde separate bestuursvoorstel. We verzoeken Baanbrekers om het thema Circulariteit niet op te nemen in de begroting.


  Het college besluit conform het voorstel met dien verstande dat de portefeuillehouder is gemandateerd voor tekstuele wijzigingen.
  Gemeenteraad beslist.

 9. 3.6

  Het college adviseert aan de gemeenteraad om een brief (zienswijze) aan de GGD te sturen over de voorgenomen begrotingswijziging 2024.

  Voorgesteld besluit

  1. kennis te nemen van de jaarstukken 2023 van de GGD HvB en de gemeenteraad te adviseren hierop geen zienswijze in te dienen;
  2. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2025 van de GGD HvB en de gemeenteraad te adviseren hierop geen zienswijze in te dienen;
  3. de gemeenteraad te adviseren bij de eerste begrotingswijziging 2024 van GGD Hart voor Brabant de volgende zienswijze vast te stellen:  De gemeenteraad van Loon op Zand heeft begrip voor de noodzaak om de algemene reserve aan te vullen, die onder de minimale grens is gezakt door de extra kosten die zijn gemaakt als gevolg van de cao stijgingen. Hiermee hebben vrijwel alle bedrijven en overheden in Nederland te maken gehad.


  De doelstelling van het transitieplan Fit en Gezond onderschrijven wij. Maar de uitvoering begint nu pas en kent nog diverse onzekerheden in de komende jaren. De GGD is tenslotte, net als de gemeenten, afhankelijk van het rijksbeleid. Als gevolg van een langdurig formatieproces is dat voorlopig nog onduidelijk. Daarnaast worden de financiën nu in één keer voor meerdere jaren beschikbaar gesteld. Het gevolg daarvan moet niet zijn dat wij als gemeenten achteraf op de hoogte worden gesteld van de opbrengsten van het transitieplan.
  Wij hechten er aan om als gemeente betrokken te worden bij de vorderingen van de uitvoering van het plan. Wij ontvangen graag een voorstel van de GGD hoe zij dat kunnen vormgeven.

  Besluit

  1. kennis te nemen van de jaarstukken 2023 van de GGD HvB en de gemeenteraad te adviseren hierop geen zienswijze in te dienen;
  2. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2025 van de GGD HvB en de gemeenteraad te adviseren hierop geen zienswijze in te dienen;
  3. de gemeenteraad te adviseren bij de eerste begrotingswijziging 2024 van GGD Hart voor Brabant de volgende zienswijze vast te stellen:

  De gemeenteraad van Loon op Zand heeft begrip voor de noodzaak om de algemene reserve aan te vullen, die onder de minimale grens is gezakt door de extra kosten die zijn gemaakt als gevolg van de cao stijgingen. Hiermee hebben vrijwel alle bedrijven en overheden in Nederland te maken gehad.


  De doelstelling van het transitieplan Fit en Gezond onderschrijven wij. Maar de uitvoering begint nu pas en kent nog diverse onzekerheden in de komende jaren. De GGD is tenslotte, net als de gemeenten, afhankelijk van het rijksbeleid. Als gevolg van een langdurig formatieproces is dat voorlopig nog onduidelijk. Daarnaast worden de financiën nu in één keer voor meerdere jaren beschikbaar gesteld. Het gevolg daarvan moet niet zijn dat wij als gemeenten achteraf op de hoogte worden gesteld van de opbrengsten van het transitieplan.
  Wij hechten er aan om als gemeente betrokken te worden bij de vorderingen van de uitvoering van het plan. Wij ontvangen graag een voorstel van de GGD hoe zij dat kunnen vormgeven.
  Het college besluit conform het voorstel met dien verstande dat de portefeuillehouder is gemandateerd voor tekstuele wijzigingen.
  Gemeenteraad beslist.

 10. 3.7

  Toelichting Hierbij ontvangt u de ontwerp-Programmabegroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2028. Het dagelijkse bestuur heeft op 22 maart 2024 besloten om deze aan u voor te leggen. Als college ontvangt u de ontwerp-programmabegroting ter informatie. De gemeenteraad krijgt met de aanbieding van de Ontwerp-programmabegroting 2025 de gelegenheid een zienswijze aan te leveren.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen over de ontwerp-Programmabegroting 2025 van de BWB

  Besluit

  De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen over de ontwerp-Programmabegroting 2025 van de BWB.


  Het college besluit conform het voorstel met dien verstande dat de portefeuillehouder is gemandateerd voor tekstuele wijzigingen. 
  Gemeenteraad beslist.

 11. 3.8

  Binnen de huidige mandaatregeling is er ten behoeve van de uitvoering van de algemene subsidieverordening en bijbehorende subsidieverlening is een mandaat verleend aan de Domeinmanager tot € 5.000,- betreft de verlening, vaststelling, bevoorschotting en invordering van subsidies. Dit mandaat vereist een aanpassing in de hoogte van het gemandateerde bedrag naar € 10.000,- ter bevordering van de efficiëntie van het subsidieproces en de ontwikkelingen betreft indexatie. Het afdoeningsmandaat kan worden afgehandeld door de teamleider in plaats van de nu omschreven domeinmanager, gezien de teamleider inhoudelijk beter op de hoogte is van wat er speelt.

  Voorgesteld besluit

  1. in te stemmen met het wijzigen van mandaat 34 van het onderdeel Sociaal Domein, opgenomen in bijlage II ‘mandaatregister gemeente Loon op Zand' bij de Kaderregeling bevoegdheidstoedeling Loon op Zand van het mandaatbedrag van €5000 naar €10.000. Het mandaat heeft met betrekking op de uitvoering van de algemene subsidieverordening en bijbehorende subsidieregelingen en/of beleidsregels;
  2. in te stemmen met het wijzigen van de gemandateerde van het afdoeningsmandaat genoemd in mandaat 34 van het onderdeel Sociaal Domein, opgenomen in bijlage II ‘mandaatregister gemeente Loon op Zand' bij de Kaderregeling bevoegdheidstoedeling Loon op Zand van domeinmanager naar teamleider. Het mandaat heeft met betrekking op de uitvoering van de algemene subsidieverordening en bijbehorende subsidieregelingen en/of beleidsregels.

  Besluit

  1. in te stemmen met het wijzigen van mandaat 34 van het onderdeel Sociaal Domein, opgenomen in bijlage II ‘mandaatregister gemeente Loon op Zand' bij de Kaderregeling bevoegdheidstoedeling Loon op Zand van het mandaatbedrag van €5000 naar €10.000. Het mandaat heeft met betrekking op de uitvoering van de algemene subsidieverordening en bijbehorende subsidieregelingen en/of beleidsregels;
  2. in te stemmen met het wijzigen van de gemandateerde van het afdoeningsmandaat genoemd in mandaat 34 van het onderdeel Sociaal Domein, opgenomen in bijlage II ‘mandaatregister gemeente Loon op Zand' bij de Kaderregeling bevoegdheidstoedeling Loon op Zand van domeinmanager naar teamleider. Het mandaat heeft met betrekking op de uitvoering van de algemene subsidieverordening en bijbehorende subsidieregelingen en/of beleidsregels.

  Het college besluit om in te stemmen met het voorgestelde beslispunt 1. 
  Het college besluit om het voorgesteld beslispunt 2 te laten vervallen.

 12. 3.9

  De gemeente wil de locaties De Westkant en het kinderdagverblijf in Kaatsheuvel verkopen aan een ontwikkelaar die er vervolgens woningen realiseert. Het college startte hiervoor een openbare selectieprocedure, stelde een beoordelingscommissie in en publiceerde in september 2023 de biedingsvoorwaarden waaraan geïnteresseerde ontwikkelaars moesten voldoen. Uit de ingediende biedingen selecteerde de commissie De Bunte Vastgoed Zuid B.V. uit Breda als winnaar. Dit besluit is inmiddels definitief. De Bunte Vastgoed start nog voor de zomer van 2024 een omgevingsdialoog als eerste stap in de te doorlopen planologische procedure. Haar voorlopige planning is de nieuwe woningen begin 2027 op te leveren.

  Voorgesteld besluit

  1. de gemeenteraad te informeren via de in concept bijgevoegde raadsinformatiebrief;
  2. de omwonenden te informeren via de in concept bijgevoegde informatiebrief.

  Besluit

  1. de gemeenteraad te informeren via de in concept bijgevoegde raadsinformatiebrief;
  2. de omwonenden te informeren via de in concept bijgevoegde informatiebrief.

  Het college besluit conform het voorstel.
  Gemeenteraad informeren.

 13. 4
  Vaststellen RIB's (Raadsinformatiebrieven)
 14. 4.1

  Met deze raadsinformatiebrief informeren we u over twee besluiten in het Dagelijks Bestuur van Baanbrekers die tot wijzigingen in het beleid hebben geleid. Het gaat om: 

  • de verhoging van de giftengrens; en 
  • het opheffen van de zoekperiode voor jongeren tot 27 jaar binnen de Participatiewet. 

  Daarnaast delen we met u de voortgang van het onderzoek naar de gemiddelde uitkerings- en trajectlasten.

  Voorgesteld besluit

  De raad met bijgaande raadsinformatiebrief te informeren over het besluit Dagelijks Bestuur Baanbrekers verhoging giftengrens en het opheffen van de zoekperiode voor jongeren binnen de Participatiewet, en de voortgang onderzoek traject- en begeleidingskosten per uitkeringsgerechtigde

  Besluit

  De raad met bijgaande raadsinformatiebrief te informeren over het besluit Dagelijks Bestuur Baanbrekers verhoging giftengrens en het opheffen van de zoekperiode voor jongeren binnen de Participatiewet, en de voortgang onderzoek traject- en begeleidingskosten per uitkeringsgerechtigde.


  Het college besluit conform het voorstel.

 15. 4.2

  Met bijgevoegde raadsinformatiebrief willen we de gemeenteraad graag informeren over de stand van zaken van de parkeerplaats gelegen rondom de Roestelberg.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze toe te sturen aan de gemeenteraad.

  Besluit

  In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze toe te sturen aan de gemeenteraad.


  Het college besluit conform het voorstel.

 16. 5
  Beantwoording vragen raadsfractie(s)
 17. 5.1

  Voorgesteld besluit

  De vragen van raadslid M. Krikken over de ontwikkelingen rondom het verplaatsen van rioolgemaal Sweensstraat met bijgaande brief te beantwoorden.

  Besluit

  De vragen van raadslid M. Krikken over de ontwikkelingen rondom het verplaatsen van rioolgemaal Sweensstraat met bijgaande brief te beantwoorden.


  Het college besluit conform het voorstel met dien verstande dat de portefeuillehouder is gemandateerd voor tekstuele wijzigingen.

 18. 6
  Portefeuillestukken
 19. 6.1

  Op grond van artikel 93 Paspoortuitvoeringsregeling Nederland en artikel 128 Reglement Rijbewijzen moet in de gemeente een beveiligingsfunctionaris worden aangewezen. Door het Aanwijzingsbesluit beveiligingsfunctionaris reisdocumenten en rijbewijzen vast te stellen wordt de adviseur Burgerzaken hiervoor aangewezen.

  Voorgesteld besluit

  Het Aanwijzingsbesluit beveiligingsfunctionaris reisdocumenten en rijbewijzen, waarin de adviseur Burgerzaken wordt aangewezen als beveiligingsfunctionaris reisdocumenten en rijbewijzen, vast te stellen.

  Besluit

  Het Aanwijzingsbesluit beveiligingsfunctionaris reisdocumenten en rijbewijzen, waarin de adviseur Burgerzaken wordt aangewezen als beveiligingsfunctionaris reisdocumenten en rijbewijzen, vast te stellen.


  Op 23 april 2024 heeft burgemeester Hanne van Aart ingestemd met het voorgestelde besluit.

 20. 7
  Bespreking vertrouwelijke agendapunten / collegevoorstellen
 21. 8
  Uitnodigingen Bestuur
 22. 9
  Perscontacten