Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Collegebesluiten

dinsdag 4 juni 2024

09:30 - 13:00
Locatie

Collegekamer Het Klavier

Voorzitter
J. van Aart

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorliggende agenda wordt vastgesteld. Wethouder Louis Laros was afwezig.

 2. 2

  Voorgesteld besluit

  De besluitenlijst collegevergadering d.d. 28 mei 2024 week 22 wordt vastgesteld.

  Besluit

  De besluitenlijst collegevergadering d.d. 28 mei 2024 week 22 wordt vastgesteld.

 3. 3
  Collegevoorstellen
 4. 3.1

  De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is een onafhankelijk adviesorgaan dat het gemeentelijk beleid rondom het sociaal domein vanuit het perspectief van de burger/ervaringsdeskundige bekijkt. Vanuit dit perspectief levert de ASD een bijdrage aan het verbeteren van het gemeentelijk beleid. In de verordening Adviesraad Sociaal Domein van 1 april 2021 staat dat de Adviesraad zelf verantwoordelijk is voor de werving en selectie van zijn leden. De adviesraad draagt deze leden voor aan uw college. U wordt gevraagd deze kandidaten te benoemen voor een periode van 4 jaar met mogelijkheid tot herbenoeming.

  Voorgesteld besluit

  Janneke den Hartog per 22 april 2024 te benoemen als lid van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) van de gemeente Loon op Zand.

  Besluit

  Janneke den Hartog per 22 april 2024 te benoemen als lid van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) van de gemeente Loon op Zand.


  Het college besluit conform het voorstel.

 5. 3.2

  De gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is op 1 juli 2022 in werking getreden. Vóór 1 juli 2024 moeten alle gemeenschappelijke regelingen (GR-en) zijn aangepast aan de gewijzigde Wgr.


  Door in te stemmen met het voorliggende beslispunt wordt de discrepantie tussen het eerder genomen collegebesluit en raadsbesluit weggenomen.

  Voorgesteld besluit

  1. De 14e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Baanbrekers vast te stellen waarbij artikel 36, lid 4, onder a, als volgt wordt gewijzigd: 
  a. dat aan het batig saldo een specifieke bestemming binnen Baanbrekers wordt gegeven voor geoormerkte activiteiten. Indien daar sprake van is, informeert het Algemeen Bestuur de raden van de deelnemende gemeenten over dit voorgenomen besluit en stelt de raden in de gelegenheid hierover een zienswijze in te dienen.

  Besluit

  1. De 14e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Baanbrekers vast te stellen waarbij artikel 36, lid 4, onder a, als volgt wordt gewijzigd: 
  a. dat aan het batig saldo een specifieke bestemming binnen Baanbrekers wordt gegeven voor geoormerkte activiteiten. Indien daar sprake van is, informeert het Algemeen Bestuur de raden van de deelnemende gemeenten over dit voorgenomen besluit en stelt de raden in de gelegenheid hierover een zienswijze in te dienen.


  Het college besluit conform het voorstel.

 6. 3.3

  Het college van B&W heeft besloten om de kaders voor de subsidiering van de pilots Sterke Gemeenschappen vast te leggen en te publiceren.

  Voorgesteld besluit

  Het kaderbesluit voor de subsidiering van de pilots Sterke Gemeenschappen goed te keuren.

  Besluit

  Het kaderbesluit voor de subsidiering van de pilots Sterke Gemeenschappen goed te keuren.


  Het college besluit conform het voorstel met dien verstande dat de portefeuillehouder is gemandateerd om wijzigingen door te voeren in het kader.

 7. 3.5

  Het college verklaart overeenkomstig het advies van de Externe Commissie Bezwaarschriften het bezwaar deels gegrond en deels ongegrond

  Voorgesteld besluit

  1. het bezwaar is ontvankelijk; 
  2. het bezwaar is deels gegrond en deels ongegrond; 
  3. het bestreden besluit in stand laten;
  4. bezwaarmaker te informeren door verzending van de beslissing op bezwaar, inclusief bijlagen.

  Besluit

  1. het bezwaar is ontvankelijk; 
  2. het bezwaar is deels gegrond en deels ongegrond; 
  3. het bestreden besluit in stand laten;
  4. bezwaarmaker te informeren door verzending van de beslissing op bezwaar, inclusief bijlagen.

  Het college besluit conform het voorstel.

 8. 4
  Vaststellen RIB's (Raadsinformatiebrieven)
 9. 5
  Beantwoording vragen raadsfractie(s)
 10. 6
  Portefeuillestukken
 11. 7
  Bespreking vertrouwelijke agendapunten / collegevoorstellen
 12. 8
  Uitnodigingen Bestuur
 13. 9
  Perscontacten