Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Collegebesluiten

dinsdag 9 april 2024

09:30 - 13:00
Locatie

Collegekamer Het Klavier

Voorzitter
J. van Aart

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorliggen agenda wordt vastgesteld met dien verstande dat wethouder S.A.C. Mandemakers niet aanwezig was bij deze collegevergadering.

 2. 2

  Voorgesteld besluit

  De besluitenlijst collegevergadering d.d. 2 april 2024 week 14 wordt vastgesteld.

  Besluit

  De besluitenlijst collegevergadering d.d. 2 april 2024 week 14 wordt vastgesteld.

 3. 3
  Collegevoorstellen
 4. 3.1

  De QuickScan gebruiken we als een sturingsinstrument voor ons woningbouwprogramma. Sinds 2012 stellen we ieder jaar de QuickScan op. Het doel van de QuickScan is dat het te realiseren woningbouwprogramma zo goed mogelijk aansluit op de kwantitatieve- en kwalitatieve opgave die we hebben.


  Met het vaststellen van de QuickScan 2023 wordt deels uitvoering gegeven aan ons woonbeleid. Uit de QuickScan blijkt dat we op de goede weg zijn met van het uitbreiden van onze woningvoorraad. We hebben aandacht voor verschillende prijssegmenten en voor de huisvesting van verschillende doelgroepen.

  Voorgesteld besluit

  1. de QuickScan 2023 (het woningbouwprogramma) vast te stellen;
  2. de gemeenteraad met bijgevoegde raadsinformatiebrief hierover te informeren.

  Besluit

  1. de QuickScan 2023 (het woningbouwprogramma) vast te stellen;
  2. de gemeenteraad met bijgevoegde raadsinformatiebrief hierover te informeren.

  Het college besluit conform het voorstel met dien verstande dat de portefeuillehouder is gemandateerd voor wijzigingen in de raadsinformatiebrief en de bijlage.
  Gemeenteraad informeren.

 5. 3.2

  Het college van B&W stelt de ‘Nota zienswijzen en wijzigingen’ over het ontwerpwijzigingsplan ‘Herziening Buitengebied 2015, Heideweg 10, Loon op Zand’ vast. Daarnaast stemt het college in om het wijzigingsplan ‘Herziening Buitengebied 2015, Heideweg 10, Loon op Zand’ conform de in de nota zienswijzen en wijzigingen voorgestelde aanpassingen, gewijzigd vast te stellen.


  Het wijzigingsplan ‘Herziening Buitengebied 2015, Heideweg 10, Loon op Zand’ voorziet in een gedeeltelijke bestemmingswijziging van het agrarische perceel met bedrijfswoning naar een woonbestemming. De wijziging is tot stand gekomen met de wijzigingsbevoegdheid zoals verwoord in artikel 5.7.9 van de regels behorende tot het bestemmingsplan ‘Herziening Buitengebied 2015’ van de gemeente Loon op Zand.


  Het wijzigingsplan wijzigt een deel van de bestemming naar de bestemming ‘Wonen-1’.

  Voorgesteld besluit

  1. de nota zienswijzen en wijzigingen vast te stellen over het ontwerp wijzigingsplan ‘Herziening Buitengebied 2015, Heideweg 10, Loon op Zand’ en de nota als bijlage 4 aan de toelichting toe te voegen;
  2. het wijzigingsplan ‘Herziening Buitengebied 2015, Heideweg 10, Loon op Zand’, conform de in de nota zienswijzen en wijzigingen met voorgestelde aanpassingen, gewijzigd vast te stellen en te besluiten geen vormvrije Mer-beoordeling vast te stellen.

  Besluit

  1. de nota zienswijzen en wijzigingen vast te stellen over het ontwerp wijzigingsplan ‘Herziening Buitengebied 2015, Heideweg 10, Loon op Zand’ en de nota als bijlage 4 aan de toelichting toe te voegen;
  2. het wijzigingsplan ‘Herziening Buitengebied 2015, Heideweg 10, Loon op Zand’, conform de in de nota zienswijzen en wijzigingen met voorgestelde aanpassingen, gewijzigd vast te stellen en te besluiten geen vormvrije Mer-beoordeling vast te stellen.

  Het college besluit conform het voorstel.

 6. 3.3

  Stichting Mantel-Match zet zich met het Mantel-Match Café en de Groepstafel in de Peperstraat in Kaatsheuvel in voor de volgende maatschappelijke ambities voor de doelgroep 'ouderen': eenzaamheidsbestrijding; versterken sociale netwerk; ontlasten van mantelzorgers en het zo het langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

  Voorgesteld besluit

  1. de mantelzorgsubsidie voor het Mantel-Match Café voor 2022 definitief vast te stellen op € 12.000,00;
  2. de mantelzorgsubsidie voor het Mantel-Match Café voor 2024 en 2025 te continueren en voorlopig te beschikken voor € 9.000,00 per jaar;
  3. voorlopige subsidie van € 57.600,00 per jaar te verlenen aan Stichting Mantel-Match voor indicatievrije maatschappelijke groepsactiviteiten in 2024.

  Besluit

  1. de mantelzorgsubsidie voor het Mantel-Match Café voor 2022 definitief vast te stellen op € 12.000,00;
  2. de mantelzorgsubsidie voor het Mantel-Match Café voor 2024 en 2025 te continueren en voorlopig te beschikken voor € 9.000,00 per jaar;
  3. voorlopige subsidie van € 57.600,00 per jaar te verlenen aan Stichting Mantel-Match voor indicatievrije maatschappelijke groepsactiviteiten in 2024.

  Het college besluit conform het voorstel.

 7. 3.4

  Uit de selectieprocedure, ondersteund door bureau Zeelenberg, is de heer C.A. de Haas unaniem geselecteerd om aan te wijzen als nieuwe gemeentesecretaris/ algemeen directeur.

  Voorgesteld besluit

  De heer C.A. de Haas met ingang van 1 juli 2024 aan te wijzen als gemeentesecretaris/ algemeen directeur

  Besluit

  De heer C.A. de Haas met ingang van 1 juli 2024 aan te wijzen als gemeentesecretaris/ algemeen directeur


  Het college besluit conform het voorstel met dien verstande dat de portefeuillehouder is gemandateerd voor het doorvoeren van wijzigingen.
  Gemeenteraad informeren.

 8. 4
  Vaststellen RIB's (Raadsinformatiebrieven)
 9. 5
  Beantwoording vragen raadsfractie(s)
 10. 5.1

  Voorgesteld besluit

  De schriftelijke vragen van raadslid mevrouw Mesdag over de ontwikkelingen rondom het verplaatsen van rioolgemaal Sweensstraat met bijgaande brief te beantwoorden.

  Besluit

  De schriftelijke vragen van raadslid mevrouw Mesdag over de ontwikkelingen rondom het verplaatsen van rioolgemaal Sweensstraat met bijgaande brief te beantwoorden.


  Het college besluit conform het voorstel.

 11. 5.2

  Van de heer Kemmeren is een schriftelijke vraag ontvangen, deze wordt middels bijgevoegde brief beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  Akkoord te gaan met bijgevoegde brief en deze via de griffie verzenden aan de heer Kemmeren.

  Besluit

  Akkoord te gaan met bijgevoegde brief en deze via de griffie verzenden aan de heer Kemmeren.


  Het college besluit conform het voorstel.

 12. 6
  Portefeuillestukken
 13. 7
  Bespreking vertrouwelijke agendapunten / collegevoorstellen
 14. 8
  Uitnodigingen Bestuur
 15. 9
  Perscontacten