Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. De leden van de raad worden gekozen door inwoners. In Loon op Zand hebben we 19 raadsleden.


De gemeenteraad heeft 3 taken:


-Vaststellen grote lijnen voor het beleid van de gemeente
-Controleren of het college van burgemeester en wethouders zijn taken goed uitvoert
-Optreden als vertegenwoordiger van de inwoners van de gemeente Loon op Zand


Het college is verantwoordelijk voor de invulling en uitvoering van het beleid zoals de raad dat vaststelt. Kortom: het college vormt het dagelijks bestuur, de gemeenteraad bepaalt de richting en controleert. De voorzitter van de raad is de burgemeester.

U kunt de gemeenteraad altijd een bericht sturen. Bijvoorbeeld met uw mening over onderwerpen die op de agenda staan, of om aandacht voor andere onderwerpen te vragen. U kunt uw brief of mail naar de griffie sturen: griffie@loonopzand.nl. Als u liever een fysieke brief stuurt, dan kan dit ook. Het adres is dan: Postbus 7, 5170 AA Kaatsheuvel. De griffie brengt uw brief of mail dan onder de aandacht bij de gemeenteraadsleden.


Wat gebeurt er met uw post?
U krijgt een bericht dat uw post is ontvangen. Ingekomen post wordt dagelijks gedeeld met de raadsleden. Uw bericht komt in een niet-openbare omgeving terecht, waar de raadsleden, fractieondersteuners en collegeleden de berichten kunnen inzien. Daarnaast wordt er een openbare lijst van ingekomen stukken bijgehouden en gepubliceerd bij de agenda van raadsvergaderingen. Daar staan een aantal basisgegevens op, zoals het onderwerp van het bericht en de datum waarop het bericht ontvangen is. Om de privacy van inwoners te beschermen, worden geen namen van burgers op deze lijst genoteerd. Namen van bedrijven, instanties en instellingen worden wel vermeld. Post die gericht is aan de gemeenteraad, is in principe openbaar. Dat betekent dan ook dat brieven of e-mails opgevraagd kunnen worden, door andere inwoners of bijvoorbeeld de pers. Deze worden op aanvraag verstrekt, waarbij privacygevoelige gegevens worden weggelakt. Bijvoorbeeld telefoonnummers of adressen. U krijgt een bericht van de griffie als uw poststuk is opgevraagd.


Raadsleden kunnen naar aanleiding van uw bericht contact met u opnemen, of er bijvoorbeeld aandacht voor vragen tijdens een openbare vergadering.


Contact met raadsleden
Wilt u contact met een bepaald raadslid of een raadsfractie? Contactgegevens van raadsleden en fractieondersteuners zijn terug te vinden op de website onder ‘Wie is wie’.

Tijdens de opiniërende ronde (of in sommige gevallen tijdens de raadsvergadering) kunt u uw mening geven door gebruik te maken van het spreekrecht. In maximaal vijf minuten kunt u dan weergeven hoe u over een geagendeerd raadsvoorstel denkt. U kunt inspreken over alle onderwerpen met uitzondering van benoemingen van personen, onderwerpen waartegen bezwaar of beroep openstaan of als u een klacht had kunnen indienen. Wanneer u gebruik wil maken van het spreekrecht en de raad wil toespreken, dient u dit minimaal een dag voor de vergadering te melden aan de griffier, via griffie@loonopzand.nl of door te bellen naar 0416 289218.

De griffie ondersteunt de gemeenteraadsleden bij het werk dat ze doen. De griffie adviseert ook inwoners, organisaties, bedrijven en andere instanties die graag in contact willen komen met de gemeenteraad. De griffie kan ook vragen beantwoorden over het raadswerk, de verschillende vergaderingen en andere vragen die u heeft over de gemeenteraad.


De griffie bestaat uit een raadsgriffier, een raadsadviseur en een griffiemedewerker. U kunt de griffie bereiken via griffie@loonopzand.nl of door te bellen met 0416 289218.

De gemeenteraad neemt beslissingen die effect hebben op uw woon- en leefomgeving. Om tot een verantwoorde keuze te komen, wil de raad graag uw mening horen. Aan de start van belangrijke beleidsprocessen, organiseert de raad beeldvormende avonden. Op deze bijeenkomsten kan de raad samen met inwoners, bedrijven en verenigingen praten over deze onderwerpen. Dat betekent dat u ook mee kan praten over onderwerpen die voor u belangrijk zijn. U kunt ook zelf onderwerpen aandragen voor deze bijeenkomsten, als u met de raad ergens over in gesprek wil. Neemt u hiervoor contact op met de griffie, via griffie@loonopzand.nl

De opiniërende ronde is bedoeld voor het onderlinge debat tussen raadsleden. In de opiniërende ronde komen stukken aan de orde die een week later voor besluitvorming voorliggen in de besluitvormende raadsvergadering. Tijdens de opiniërende ronde is er ook altijd gelegenheid voor geïnteresseerden om in te spreken.

Tijdens de raadsvergaderingen neemt de gemeenteraad besluiten. Deze besluiten worden voorbereid tijdens de beeldvormende en opiniërende rondes. Tijdens raadsvergaderingen kan er ook ingesproken worden, als het onderwerpen betreft die niet in de opiniërende ronde zijn behandeld.

De gemeenteraad heeft besloten om een kinderraad te installeren omdat het belangrijk is dat kinderen meedenken, meedoen en meepraten over onderwerpen die hen bezighouden. Meer over de kinderraad vindt u hier: https://www.loonopzand.nl/organisatie-en-politiek/kinderraad

Een van de partijen die de gemeenteraad ondersteunt bij haar taken is de rekenkamercommissie. De gemeente Loon op Zand heeft samen met Dongen, Hilvarenbeek en Goirle een rekenkamercommissie. Deze commissie wordt gevormd door vier leden, die onafhankelijk zijn. Ze worden ondersteund door een secretaris. Ze doen onderzoek naar belangrijke onderwerpen en adviseren de raad daarover. Meer informatie hierover vindt u via de link hieronder.

Met het burgerinitiatief geeft de gemeenteraad u de mogelijkheid om direct invloed uit te oefenen op de politieke agenda. U hebt als inwoner van de gemeente Loon op Zand van 14 jaar en ouder de mogelijkheid om zelf voorstellen te ontwikkelen en deze aan de gemeenteraad voor te leggen. Het kan daarbij gaan om plannen voor uw wijk of buurt, maar u kunt ook voorstellen doen die voor de hele gemeente gelden.
Wilt u bijvoorbeeld een speeltuin in uw buurt of wilt u verkeersdrempels in uw wijk? Of wilt u juist dat de verkeersdrempels verdwijnen? Dien dan een burgerinitiatief in bij de gemeenteraad.


Denkt u aan een burgerinitiatief? De griffie denkt graag met u mee! Neem dan ook contact op met de griffier via griffie@loonopzand.nl of via 0416 289218.