Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Collegebesluiten

dinsdag 28 mei 2024

09:30 - 13:00
Locatie

Collegekamer Het Klavier

Voorzitter
J. van Aart

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorliggende agenda wordt vastgesteld. Wethouder Suzan Mandemakers was afwezig.

 2. 2

  Voorgesteld besluit

  De besluitenlijst collegevergadering d.d. 21 mei 2024 week 21 wordt vastgesteld.

  Besluit

  De besluitenlijst collegevergadering d.d. 21 mei 2024 week 21 wordt vastgesteld.

 3. 3
  Collegevoorstellen
 4. 3.1

  De gemeente wil het maatschappelijk rendement van maatschappelijke accommodaties, dat wil zeggen: de waarde van de accommodaties voor de gemeenschap als plek voor ontmoeting en ondersteuning, vergroten. Deze ontmoeting en ondersteuning van, voor en door inwoners, wordt ook wel de Huis van de Wijk functie genoemd.


  Om de besturen, beheerders, verenigingen en vrijwilligers van accommodaties bij de ontwikkeling van de Huis van de Wijk functie, vooruitlopend op de opgave Sterke Gemeenschappen en Toegang, passend te ondersteunen vraagt de gemeente aan Contour de Twern in drie accommodaties een accommodatiegebonden sociaal werker aan te stellen. Deze sociaal werker verbindt de vrijwillige energie uit de buurt aan de accommodatie; hij/zij vindt, bindt en behoudt vrijwilligers. De sociaal werker monitort, samen met het lokale wijkteam. de vraag, het aanbod, de bezetting en koppelkansen van sociale activiteiten en ondersteuning. Hij/zij verwijst inwoners door, binnen de informele infrastructuur van de buurt of bij complexere hulpvragen naar het sociale wijkteam en zo de Toegang.

  Voorgesteld besluit

  Contour de Twern een aanvullende subsidie te verlenen voor de inzet van een accommodatiegebonden sociaal werker voor 32 uur per week, ter hoogte van € 64.517 in 2024 en € 129.034 in 2025, in totaal dus € 193.551.

  Besluit

  Contour de Twern een aanvullende subsidie te verlenen voor de inzet van een accommodatiegebonden sociaal werker voor 32 uur per week, ter hoogte van € 64.517 in 2024 en € 129.034 in 2025, in totaal dus € 193.551.


  Het college besluit conform het voorstel.

 5. 3.2

  Sinds 2017 ontvangt Stichting Het Witte Kasteel een instandhoudingssubsidie voor het onderhoud van het Rijksmonument. In het coalitieakkoord is gesteld dat Het Witte Kasteel “iconisch is voor de gemeente en dat de exploitatie ondersteund wordt, mits dit binnen acceptabele financiële kaders en op basis van evaluatie gebeurt”. Hiermee wordt bedoeld dat de gemeente een subsidie verleent voor de instandhouding van het Rijksmonument (het hoofdgebouw en bijgebouwen), niet voor de feitelijke exploitatie van het Rijksmonument.

  Voorgesteld besluit

  1. kennis te nemen van de Evaluatie Instandhoudingssubsidie Het Witte Kasteel met daarin aanbevelingen om de doelmatigheid van de subsidie te waarborgen en de subsidieafspraken te herijken;
  2. de instandhoudingssubsidie aan Het Witte Kasteel te continueren;
  3. de raad in kennis te stellen van voornoemd besluit middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Besluit

  1. kennis te nemen van de Evaluatie Instandhoudingssubsidie Het Witte Kasteel met daarin aanbevelingen om de doelmatigheid van de subsidie te waarborgen en de subsidieafspraken te herijken;
  2. de instandhoudingssubsidie aan Het Witte Kasteel te continueren;
  3. de raad in kennis te stellen van voornoemd besluit middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Het college besluit conform het voorstel met dien verstande dat de portefeuillehouder is gemandateerd voor tekstuele wijzigingen.
  Gemeenteraad informeren.

 6. 4
  Vaststellen RIB's (Raadsinformatiebrieven)
 7. 4.1

  Voorgesteld besluit

  Met bijgevoegde RIB willen we de gemeenteraad informeren over de stand van zaken van Het Klavier

  Besluit

  Met bijgevoegde RIB willen we de gemeenteraad informeren over de stand van zaken van Het Klavier.


  Het college besluit conform het voorstel met dien verstande dat de portefeuillehouder is gemandateerd voor tekstuele wijzigingen.

 8. 5
  Beantwoording vragen raadsfractie(s)
 9. 6
  Portefeuillestukken
 10. 7
  Bespreking vertrouwelijke agendapunten / collegevoorstellen
 11. 8
  Uitnodigingen Bestuur
 12. 9
  Perscontacten