Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Collegebesluiten

dinsdag 23 april 2024

09:30 - 13:00
Locatie

Collegekamer Het Klavier

Voorzitter
J. van Aart

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorliggende agenda wordt vastgesteld.

 2. 2

  Voorgesteld besluit

  De besluitenlijst collegevergadering d.d. 16 april 2024 week 16 wordt vastgesteld.

  Besluit

  De besluitenlijst collegevergadering d.d. 16 april 2024 week 16 wordt vastgesteld.

 3. 3
  Collegevoorstellen
 4. 3.1

  De besturen van Stichting Bravoo (openbaar onderwijs) en Stichting Leerrijk (katholiek onderwijs) zijn voornemens om per 1 januari 2025 bestuurlijk samen te gaan. De schoolbesturen verzoeken uw college om op grond van artikel 64b lid 2 sub j van de Wet op het primair onderwijs (WPO) een positief advies af te geven over de voorgenomen fusie. Voorgesteld wordt om dit advies onder voorwaarde af te geven.

  Voorgesteld besluit

  Een positief advies af te geven voor de voorgenomen besturenfusie tussen Stichting Bravoo en Stichting Leerrijk, een en ander onder voorbehoud dat de gemeenteraad op een later moment instemt met de wijziging van de statuten van Stichting Bravoo, waarin de bepalingen over de samenwerkingsstichting worden vastgelegd.

  Besluit

  Een positief advies af te geven voor de voorgenomen besturenfusie tussen Stichting Bravoo en Stichting Leerrijk, een en ander onder voorbehoud dat de gemeenteraad op een later moment instemt met de wijziging van de statuten van Stichting Bravoo, waarin de bepalingen over de samenwerkingsstichting worden vastgelegd.


  Het college besluit conform het voorstel.

 5. 3.2

  Het Algemeen Bestuur van Regio Hart van Brabant heeft de 1e wijziging van de GR Regio Hart van Brabant 2024 aangeboden voor een zienswijze. Deze wijziging regelt de relatie tussen gemeenten, Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant. Het college stelt de gemeenteraad voor geen zienswijze te geven op deze wijziging.

  Voorgesteld besluit

  1. de gemeenteraad met bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen geen zienswijze te geven op de voorgenomen wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regio Hart van Brabant inzake de relatie met Midpoint Brabant;
  2. de raad met bijgevoegd format te verzoeken dit onderwerp in de beeldvormende vergadering van 6 juni te bespreken.

  Besluit

  1. de gemeenteraad met bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen geen zienswijze te geven op de voorgenomen wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regio Hart van Brabant inzake de relatie met Midpoint Brabant;
  2. de raad met bijgevoegd format te verzoeken dit onderwerp in de beeldvormende vergadering van 6 juni te bespreken.

  Het college besluit conform het voorstel. 
  Gemeenteraad beslist.

 6. 3.3

  Het Algemeen Bestuur (AB) besloot in oktober 2023 dat de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) de taken rondom de coördinatie en ondersteuning van vluchtelingen uit Oekraïne tot 1 april 2024 zou uitvoeren. Het AB besloot op 1 februari 2024 dat de VRMWB ook na 1 april 2024 de coördinatie en financiële afhandeling blijft doen, in ieder geval tot het einde van de tijdelijke bescherming van ontheemden uit de Oekraïne.  Ondanks dat de gemeenten binnen onze regio geen kosten maken gerelateerd aan de eerste regionale opvang van Oekraïners, wil het Ministerie van V&J toch van iedere gemeente binnen onze regio een ondertekend machtigingsformulier ontvangen. Zonder deze machtiging kan de VRMWB geen declaraties indienen van kosten die zij maken voor de coördinatie en financiële afhandeling. Omdat dit een machtiging betreft moet het college hierover een besluit nemen.

  Voorgesteld besluit

  De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant machtigen voor de operationele coördinatie en eerste opvang van ontheemden uit Oekraïne.

  Besluit

  De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant machtigen voor de operationele coördinatie en eerste opvang van ontheemden uit Oekraïne.


  Het college besluit conform het voorstel.

 7. 3.4

  Het bestemmingsplan Lobelia, De Moer heeft gedurende zes weken voor eenieder ter visie gelegen. gedurende deze periode zijn er vier zienswijzen kenbaar gemaakt. Hiervan is een Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen opgesteld. Naar aanleiding van de zienswijzen en ambtshalve wijzigingen wordt uw college geadviseerd de raad voor te stellen het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. in te stemmen met de ‘Nota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen’ naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan 'Lobelia, De Moer’;

  2. de gemeenteraad voor te stellen het ontwerpbestemmingsplan ‘Lobelia, De Moer’ conform de Nota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen gewijzigd vast te stellen en de nota als bijlage aan de toelichting van het bestemmingsplan toe te voegen;

  3. de gemeenteraad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen.

  Besluit

  1. in te stemmen met de ‘Nota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen’ naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan 'Lobelia, De Moer’;
  2. de gemeenteraad voor te stellen het ontwerpbestemmingsplan ‘Lobelia, De Moer’ conform de Nota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen gewijzigd vast te stellen en de nota als bijlage aan de toelichting van het bestemmingsplan toe te voegen;
  3. de gemeenteraad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen.

  Het college besluit conform het voorstel met dien verstande dat de portefeuillehouder is gemandateerd voor het doorvoeren van wijzigingen.
  Gemeenteraad beslist.

 8. 3.5

  Het bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) stelt jaarlijks een begroting op voor het daaropvolgende jaar. De VRMWB biedt de begrotingswijziging 2024-1 en de begroting 2025 aan de gemeenteraad aan. Over deze stukken kan de gemeenteraad tot 14 juni 2024 zienswijzen indienen bij het Algemeen Bestuur. Op 4 juli 2024 neemt het Algemeen Bestuur VRMWB een besluit over de ingekomen zienswijze en stelt ze de documenten definitief vast.

  Voorgesteld besluit

  1. de gemeenteraad voorstellen geen zienswijze over de eerste begrotingswijziging 2024 in te dienen bij de VRMWB;
  2. de gemeenteraad voorstellen geen zienswijze over de begroting 2025 in te dienen bij de VRMWB.

  Besluit

  1. de gemeenteraad voorstellen geen zienswijze over de eerste begrotingswijziging 2024 in te dienen bij de VRMWB;
  2. de gemeenteraad voorstellen geen zienswijze over de begroting 2025 in te dienen bij de VRMWB.

  Het college besluit conform het voorstel met dien verstande dat de portefeuillehouder is gemandateerd voor het doorvoeren van wijzigingen in het raadsvoorstel. 
  Gemeenteraad beslist.

 9. 3.6

  De ‘’Raamovereenkomst voor samenwerking’’, welke regiogemeenten in Hart van Brabant hebben gesloten met de Coöperatie Energie Hart van Brabant op 4 november 2021, is uitgebreid met aanvullende afspraken over de rol van de LEC’s in de fase van ontwikkeling en realisatie van de energiehubs binnen de regio Hart van Brabant.

  Voorgesteld besluit

  1. in te stemmen met de allonge op de raamovereenkomst voor samenwerking regio Hart van Brabant gemeenten en de Coöperatie Energie Hart van Brabant u.a.. 
  2. wethouder Louis Laros te mandateren om deze overeenkomst namens het college te tekenen.

  Besluit

  1. in te stemmen met de allonge op de raamovereenkomst voor samenwerking regio Hart van Brabant gemeenten en de Coöperatie Energie Hart van Brabant u.a.. 
  2. wethouder Louis Laros te mandateren om deze overeenkomst namens het college te tekenen.

  Het college besluit conform het voorstel.

 10. 3.7

  Het college besloot in te stemmen met de concept Nota zienswijzen en aanpassingen over de ontwerp Omgevingsvisie Loon op Zand 2040. Het college stelt de gemeenteraad voor de Omgevingsvisie Loon op Zand 2040 naar aanleiding van de zienswijzen gewijzigd vast te stellen en de voorloper - de Structuurvisie Loon op Zand 2030 - in te trekken.

  Voorgesteld besluit

  1. in te stemmen met de concept ‘Nota zienswijzen en aanpassingen’ over de ontwerp ‘Omgevingsvisie Loon op Zand 2040’ en deze te versturen aan de indieners van zienswijzen;
  2. het presidium met het ‘format beeldvorming’ voor te stellen de ‘Omgevingsvisie Loon op Zand 2040’ te agenderen voor de beeldvormende ronde van 6 juni 2024;
  3. de gemeenteraad voor te stellen de ‘Nota zienswijzen en aanpassingen’ vast te stellen, de ‘Omgevingsvisie Loon op Zand 2040’ gewijzigd vast te stellen en de Structuurvisie Loon op Zand 2030, 1e herziening in te trekken.

  Besluit

  1. in te stemmen met de concept ‘Nota zienswijzen en aanpassingen’ over de ontwerp ‘Omgevingsvisie Loon op Zand 2040’ en deze te versturen aan de indieners van zienswijzen;
  2. het presidium met het ‘format beeldvorming’ voor te stellen de ‘Omgevingsvisie Loon op Zand 2040’ te agenderen voor de beeldvormende ronde van 6 juni 2024;
  3. de gemeenteraad voor te stellen de ‘Nota zienswijzen en aanpassingen’ vast te stellen, de ‘Omgevingsvisie Loon op Zand 2040’ gewijzigd vast te stellen en de Structuurvisie Loon op Zand 2030, 1e herziening in te trekken.

  Het college besluit conform het voorstel. 
  Gemeenteraad beslist.

 11. 3.8

  De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) voert voor de gemeente basistaken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving van milieutaken. Jaarlijks stellen OMWB en gemeente een werkprogramma op. Het werkprogramma voor 2024 stellen we vast. 


  Het Omgevingsbesluit vereist voor de verplichte basistaken een gezamenlijk uitvoeringskader en een daarop gebaseerd uitvoeringsprogramma. Op grond van artikel 13.5, lid 2 van het Omgevingsbesluit dragen de bevoegde gezagen die deelnemen in de omgevingsdienst er gezamenlijk zorg voor dat voor de basistaken een uniform uitvoerings- en handhavingsbeleid wordt vastgesteld in een of meer documenten waarin gemotiveerd wordt aangegeven welke doelen de omgevingsdienst moet behalen bij de uitvoering en welke activiteiten daartoe door de omgevingsdienst worden uitgevoerd.

  Voorgesteld besluit

  1. vaststellen werkprogramma 2024 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB);
  2. het besluit van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) van 8 februari 2024 tot vaststelling van het Gemeenschappelijk Uitvoeringskader 2024- 2027(GUK) te bekrachtigen.

  Besluit

  1. vaststellen werkprogramma 2024 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB);
  2. het besluit van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) van 8 februari 2024 tot vaststelling van het Gemeenschappelijk Uitvoeringskader 2024- 2027(GUK) te bekrachtigen.

  Het college besluit conform het voorstel.

 12. 3.9

  Het college adviseert de gemeenteraad bij de ontwerpbegroting 2025 en ontwerpbegroting meerjarenraming 2026-2028 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) de gemeenteraad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen.

  Voorgesteld besluit

  De raad te adviseren geen zienswijze in te dienen bij de ontwerpbegroting 2025 en ontwerp meerjarenraming 2026-2028 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB).

  Besluit

  De raad te adviseren geen zienswijze in te dienen bij de ontwerpbegroting 2025 en ontwerp meerjarenraming 2026-2028 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB).


  Het college besluit conform het voorstel.
  Gemeenteraad beslist.

 13. 3.10

  De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is gewijzigd. Dit leidt tot aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2024 (GR OMWB). In het voorstel van 24 oktober 2023 is de Ontwerpregeling Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2024 aan u voorgelegd, waarin de wetswijziging van de Wgr verwerkt is waarbij u en de raad in de gelegenheid gesteld is om zienswijze in te dienen. Na ontvangst van de zienswijzen vanuit de verschillende deelnemende gemeentes is de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2024 definitief gemaakt en moet worden vastgesteld.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen toestemming te geven om de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2024 vast te stellen.

  Besluit

  De raad voor te stellen toestemming te geven om de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2024 vast te stellen.


  Het college besluit conform het voorstel.
  Gemeenteraad beslist.

 14. 3.11

  De gemeenteraad kan een zienswijze geven op de begroting van Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant. het college stelt de raad voor bij de conceptbegroting 2025 geen zienswijze in te dienen.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze te geven bij de ontwerpbegrotingen 2025 van Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant.

  Besluit

  De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze te geven bij de ontwerpbegrotingen 2025 van Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant.


  Het college beslist conform het voorstel.
  Gemeenteraad beslist.

 15. 3.12

  Het instemmen met de negende wijziging van de GR BWB. Het algemeen bestuur van de Belastingsamenwerking West-Brabant heeft in de vergadering van 26 januari 2024 besloten tot vaststelling van de tekst van de 9e wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Naar aanleiding van vragen vanuit het regie-overleg is aan het algemeen bestuur alsnog een gewijzigde versie voorgelegd, waarbij artikel 43 van de regeling is verwijderd, nu artikel 30 op hetzelfde onderwerp al voorziet in een juridisch juiste uitleg van de wet.

  Voorgesteld besluit

  De raad toestemming te vragen om het college de negende wijziging van de GR BWB vast te stellen.

  Besluit

  De raad toestemming te vragen om het college de negende wijziging van de GR BWB vast te stellen.


  Het college besluit conform het voorstel. 
  Gemeenteraad beslist.

 16. 3.13

  De Gemeente heeft een exploitatieovereenkomst met Casade voor de ontwikkeling van SalmRijck. Casade ontwikkelt de woningen en de gemeente ontwikkelt de openbare ruimte. Om dit project te kunnen realiseren hebben we een aanvullend krediet nodig. Met het bijgevoegd raadsvoorstel willen we dit aanvullend krediet ter besluitvorming voor leggen aan de gemeenteraad.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen middelen voor het project ‘ontwikkeling SalmRijck’ beschikbaar te stellen:
  Een krediet beschikbaar te stellen van €225.000 voor de ontwikkeling van de openbare ruimte SalmRijck en de kapitaallasten te verwerken in de begroting 2025.

  Besluit

  De raad voor te stellen middelen voor het project ‘ontwikkeling SalmRijck’ beschikbaar te stellen:
  Een krediet beschikbaar te stellen van €225.000 voor de ontwikkeling van de openbare ruimte SalmRijck en de kapitaallasten te verwerken in de begroting 2025.


  Het college besluit conform het voorstel met dien verstande dat de portefeuillehouder is gemandateerd voor tekstuele wijzigingen.
  Gemeenteraad beslist.

 17. 3.14

  In 2023 is een raamcontract afgesloten met de aanbieders voor de Hulp bij het Huishouden. De aanbieders hebben per cliënt 2 uur per week beschikbaar om de werkzaamheden uit te voeren. De aanbieders geven aan dat de hoeveelheid werk bij de cliënten toeneemt. Ook het landelijk veel gebruikte en actuele normenkader van het bureau HHM laat zien dat 2 uur per week laag is. We stellen daarom voor het aantal uren per week in 2024 op te hogen. Uitgangspunt is dat we zo snel mogelijk opnieuw aanbesteden voor hulp bij de huishouding.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen het aantal uren per cliënt per week te verhogen tot 2,1 en daarmee het tarief van HbH1 algemeen (resultaatgericht) voor 2024 te verhogen tot € 79,20.

  Besluit

  De raad voor te stellen het aantal uren per cliënt per week te verhogen tot 2,1 en daarmee het tarief van HbH1 algemeen (resultaatgericht) voor 2024 te verhogen tot € 79,20.


  Het college heeft als volgt besloten:
  De raad voor te stellen het aantal uren per cliënt per week te verhogen tot 2,05 en daarmee het tarief van HbH1 algemeen (resultaatgericht) voor 2024 in de verordening maatschappelijke ondersteuning te verhogen tot € 73,80.


  Gemeenteraad beslist.

 18. 3.15

  Dit voorstel betreft de opgaven voor gemeenten die in de nieuwe Wet goed verhuurderschap zijn opgenomen die per 1 juli 2023 in werking is getreden.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met het instellen van het meldpunt Goed Verhuurderschap van de gemeente Loon op Zand

  Besluit

  In te stemmen met het instellen van het meldpunt Goed Verhuurderschap van de gemeente Loon op Zand.


  Het college besluit conform het voorstel met dien verstande dat de portefeuillehouder is gemandateerd voor tekstuele wijziging in de adviesnota.

 19. 3.16

  Het aanwijzen van een accountant als bedoeld in art. 213 lid 2 gemeentewet is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Het college stelt voor om WHS Registeraccountants aan te wijzen als accountant voor de boekjaren 2024 en 2025, met de mogelijkheid tot het verlengen van deze aanwijzing met één jaar.

  Voorgesteld besluit

  Aan de raad voor te stellen voor boekjaren 2024 en 2025 WHS Registeraccountants aan te wijzen als accountant als bedoeld in art. 213, lid 2 gemeentewet, met de mogelijkheid tot het verlengen van de aanwijzing met één jaar.

  Besluit

  Aan de raad voor te stellen voor boekjaren 2024 en 2025 WHS Registeraccountants aan te wijzen als accountant als bedoeld in art. 213, lid 2 gemeentewet, met de mogelijkheid tot het verlengen van de aanwijzing met één jaar.


  Het college besluit conform het voorstel.
  Gemeenteraad beslist.

 20. 3.17

  Het college heeft kennis genomen van de gewijzigde Gemeentelijk Regeling GGD hart voor Brabant 2024. Op 1 juli 2022 is de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking getreden. Deze wetswijziging beoogt de betrokkenheid van volksvertegenwoordigers (in ons geval de gemeenteraden) bij het bestuur van een gemeenschappelijke regeling (GR) te verbeteren, met als doel het verhogen van de invloed op besluiten van een gemeenschappelijke regeling.

  Voorgesteld besluit

  De Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart voor Brabant 2024 vast te stellen, nadat de gemeenteraad middels bijgevoegd raadsvoorstel het college toestemming heeft verleend de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart voor Brabant 2024 vast te stellen

  Besluit

  De Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart voor Brabant 2024 vast te stellen, nadat de gemeenteraad middels bijgevoegd raadsvoorstel het college toestemming heeft verleend de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart voor Brabant 2024 vast te stellen.


  Het college besluit conform het voorstel. 
  Gemeenteraad beslist.

 21. 4
  Vaststellen RIB's (Raadsinformatiebrieven)
 22. 4.1

  Voorgesteld besluit

  De raad met bijgaande brief te informeren over de voortgang van de openstaande toezeggingen en moties.

  Besluit

  De raad met bijgaande brief te informeren over de voortgang van de openstaande toezeggingen en moties.


  Het college besluit conform het voorstel met dien verstande dat de portefeuillehouder is gemandateerd om afdoening van een toezegging toe te voegen.

 23. 4.2

  Voorgesteld besluit

  De raad met bijgaande raadsinformatiebrief te informeren over de resultaten van de flitspeiling onder bezoekers van het Klavier.

  Besluit

  De raad met bijgaande raadsinformatiebrief te informeren over de resultaten van de flitspeiling onder bezoekers van het Klavier.


  Het college besluit conform het voorstel met dien verstande dat de portefeuillehouder is gemandateerd voor tekstuele wijziging.

 24. 4.3

  Voorgesteld besluit

  De raadsinformatiebrief met de beantwoording van de vragen van het auditcomité over de opvolging van de aanbevelingen van de rekenkamer en het 213a onderzoek vast te stellen en door te sturen naar de gemeenteraad.

  Besluit

  De raadsinformatiebrief met de beantwoording van de vragen van het auditcomité over de opvolging van de aanbevelingen van de rekenkamer en het 213a onderzoek vast te stellen en door te sturen naar de gemeenteraad.


  Het college besluit conform het voorstel met dien verstande dat de portefeuillehouder is gemandateerd om de adressering aan te passen.

 25. 5
  Beantwoording vragen raadsfractie(s)
 26. 6
  Portefeuillestukken
 27. 7
  Bespreking vertrouwelijke agendapunten / collegevoorstellen
 28. 8
  Uitnodigingen Bestuur
 29. 9
  Perscontacten