Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Regulier en Gemeenschappelijke regelingen

donderdag 20 juni 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal (Het Klavier)

Voorzitter
J. van Aart
Toelichting

De voorzitter van de raad van de gemeente Loon op Zand roept de leden van de raad op tot het bijwonen van de openbare vergadering in de raadzaal in Het Klavier.

Agendapunten

 1. 1

  Indien de agenda niet afgerond kan worden op deze avond, dan wordt de vergadering de hierop volgende maandagavond voortgezet.

 2. 3

  Dit betreft de conceptagenda. De raad zal tijdens de raadsvergadering de agenda vaststellen.

 3. 4
  Mededelingen
 4. 5

  Op grond van artikel 14 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Loon op Zand kunnen burgers hun mening geven door gebruik te maken van het spreekrecht. In maximaal vijf minuten kunt u dan weergeven hoe u over een geagendeerd raadsvoorstel denkt.
  U kunt inspreken over alle onderwerpen die niet reeds in de opiniërende ronde aan de orde zijn geweest. U kunt niet inspreken over benoemingen van personen, onderwerpen waartegen bezwaar of beroep openstaan of als u een klacht kunt indienen of had kunnen indienen.
  Voor de inspraakmogelijkheid is in totaal 30 minuten beschikbaar. Bij meer dan zes insprekers zal de voorzitter de totale spreektijd evenredig over de sprekers verdelen.
  Wanneer u tijdens de raadsvergadering gebruik wil maken van het spreekrecht en de raad wil toespreken, dient u dit minimaal een dag van tevoren te melden aan de griffier, via griffie@loonopzand.nl of door te bellen naar 0416 289218. U vermeldt hierbij uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren.

 5. 6

 6. 7

  Raadsvoorstel volgt nog.

 7. 8

  Raadsvoorstel volgt nog.

 8. 9

  Het Presidium stelt de gemeenteraad voor om conform tabel 1 vast te stellen: 
  1. de definitieve bijdrage per fractie 2023;
  2. de terugbetalingsverplichting per fractie per ultimo 2023.

 9. 10

  De Werkgeverscommissie stelt de gemeenteraad voor om de Instructie voor de griffier gemeente Loon op Zand 2024 vast te stellen.

 10. 11

 11. 12

 12. 13

  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om:
  1. Geen zienswijze over de eerste begrotingswijziging 2024 indienen bij de VRMWB.
  2. Geen zienswijze over de begroting 2025 indienen bij de VRMWB.

 13. 14

 14. 15

  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om:
  Geen zienswijze in te dienen bij de ontwerpbegroting 2025 en ontwerp meerjarenraming 2026-2028 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB).

 15. 16

 16. 17

 17. 18

 18. 19

  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om:


  1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2023 van de GGD HvB en hierop geen zienswijze in te dienen.
  2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2025 van de GGD HvB en hierop geen zienswijze in te dienen.
  3. Bij de eerste begrotingswijziging 2024 van GGD Hart voor Brabant de volgende zienswijze vast te stellen:


  De gemeenteraad van Loon op Zand heeft begrip voor de noodzaak om de algemene reserve aan te vullen, die onder de minimale grens is gezakt door de extra kosten die zijn gemaakt als gevolg van de cao stijgingen. Hiermee hebben vrijwel alle bedrijven en overheden in Nederland te maken gehad.
  De doelstelling van het transitieplan Fit en Gezond onderschrijven wij. Maar de uitvoering begint nu pas en kent nog diverse onzekerheden in de komende jaren. De GGD is tenslotte, net als de gemeenten, afhankelijk van het rijksbeleid. Als gevolg van een langdurig formatieproces is dat voorlopig nog onduidelijk. Daarnaast worden de financiën nu in één keer voor meerdere jaren beschikbaar gesteld. Het gevolg daarvan moet niet zijn dat wij pas na afloop weer op de hoogte worden gesteld van de opbrengsten van het transitieplan.
  Wij hechten er daarom aan om als gemeenten betrokken te worden bij de vorderingen van de uitvoering van het plan. Wij ontvangen graag een voorstel van de GGD hoe zij dat kunnen vormgeven.

 19. 20

 20. 21

  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om:


  1. kennis te nemen van de jaarstukken 2023 van Baanbrekers; en
  2. bij de ontwerpbegroting 2025 en de meerjarenbegroting 2026-2028 van Baanbrekers de volgende
  zienswijze in te dienen:
  a) Ten opzichte van de (bijgestelde) begroting 2024 stijgt de totale gemeentelijke bijdragen met €2.338.000. De begroting en bedragen van Baanbrekers hebben een grote invloed op onze eigen gemeentelijke begroting.
  We verwachten dat Baanbrekers, net als wij dat als gemeente zelf continu doen, kritisch kijkt waar bespaard kan worden en dit bij aanbieding van Berap I in het Dagelijks Bestuur (DB) en Algemeen Bestuur (AB) terugkoppelt.
  b) We zien dat bij het speerpunt Structurele inbedding Startpunt binnen het thema Dienstverlening is aangegeven wat de mogelijke baten zijn van dit speerpunt.
  We verzoeken Baanbrekers om in het vervolg alle mogelijke baten op te nemen in de ontwerpbegroting.
  c) Circulariteit begint een steeds grotere rol te spelen op regionaal niveau en binnen de gemeenten. Om beter te kunnen inspelen op de regionale ontwikkelingen en omdat het hier gaat om slechts een eenmalige investering, vragen we Baanbrekers om het thema Circulariteit uit de ontwerpbegroting te halen en dit, net als bepaalde speerpunten binnen de thema’s Dienstverlening, Inclusieve technologie en Datagericht werken, op te nemen in het voorgestelde separate bestuursvoorstel.
  We verzoeken Baanbrekers om het thema Circulariteit niet op te nemen in de begroting.

 21. 22

  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om:
  1. Een krediet beschikbaar te stellen van €225.000 voor de realisatie van de openbare ruimte van de ontwikkeling SalmRijck en de kapitaallasten van € 9.600 te verwerken in de begroting 2025.

 22. 23

  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om:
  1. Het bestemmingsplan ‘Lobelia, De Moer' conform de wijzigingen, zoals opgenomen in de nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen, gewijzigd vast te stellen.
  2. De nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen als bijlage 20 aan de toelichting van het bestemmingsplan toe te voegen.
  3. Voor het bestemmingsplan ‘Lobelia, De Moer’ geen exploitatieplan vast te stellen.

 23. 24

  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om:
  1. Voor boekjaren 2024 en 2025 WHS Registeraccountants aan te wijzen als accountant als bedoeld in art. 213, lid 2 gemeentewet, met de mogelijkheid tot het verlengen van de aanwijzing met één jaar.

 24. 25

  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om:
  1. Het aantal uren per cliënt per week te verhogen tot 2,05 en daarmee het weektarief van HbH1 algemeen (resultaatgericht) in bijlage 2 van de verordening maatschappelijke ondersteuning Loon op Zand 2024 te wijzigingen in € 73,80

 25. 26

 26. 27

  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om:
  1. Ten behoeve van het plan om de herontwikkeling van het agrarische perceel Roestelbergseweg 4 naar een voedselbos met informatie / educatiecentrum met daaraan gerelateerde functies te realiseren, een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven als bedoeld in artikel 2.27 van de Wabo, juncto artikel 6.5 Bor. 
  2. Indien gedurende de termijn van ter inzage ligging ex artikel 3.12 van de Wabo van het ontwerpbesluit geen zienswijzen worden ontvangen die mede betrekking hebben op de ontwerpverklaring van geen bedenkingen, dan wordt de verklaring van geen bedenkingen geacht definitief te zijn verleend.

 27. 28

  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om:
  1. In te stemmen met de beschreven bouwstenen (Maatschappelijk Rendement, Exploitatie & Beheer en Bouwkundige Staat) en de werkwijze / planning uit de startnotitie voor het Wijkgericht Maatschappelijk Accommodatiebeleid (WMA) die als bijlage is toegevoegd; 
  2. In te stemmen met de inzet van een onderzoeksbureau om de bouwkundige staat (onderhoud, verduurzaming, toegankelijkheid) van maatschappelijke gebouwen in beeld te brengen als input voor het WMA; 3. Hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen van maximaal € 40.000,- incl. BTW uit de Algemene Reserve.

 28. 29

  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om:
  1. In te stemmen met de prioritering in bouwstenen (1: integraal, inclusief en adaptief en 2: gezond en duurzaam), de uitgangspunten voor de verantwoordelijkheden en bekostiging en de planning uit de startnotitie voor het Integraal Huisvestingsplan Kindvoorzieningen (IHP-K) die als bijlage is toegevoegd; 
  2. In te stemmen met de inzet van een onderzoeksbureau om de bouwkundige staat (onderhoud, verduurzaming, toegankelijkheid) van onderwijsgebouwen en o.a. de ruimtebehoefte van Kindvoorzieningen gebiedsgericht in beeld te brengen als input voor het IHP-K;
  3. Hiervoor een bedrag van maximaal € 35.000,- incl. BTW beschikbaar te stellen uit de Reserve Onderwijs

 29. 30
  Sluiting
 30. 99
  Voorgenomen moties en amendementen