Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Bestuursrapportage 2024

donderdag 29 augustus 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal (Het Klavier)

Voorzitter
Wim Veldkamp
Toelichting

AGENDA IN OPBOUW
De voorzitter van de raad van de gemeente Loon op Zand roept de leden van de raad op tot het bijwonen van de openbare vergadering in de raadzaal in Het Klavier.

Agendapunten

 1. 1

  Indien de agenda niet afgerond kan worden op deze avond, dan wordt de vergadering de hierop volgende maandagavond voortgezet.

 2. 2

  Dit betreft de conceptagenda. De raad zal tijdens de raadsvergadering de agenda vaststellen.

 3. 3

  Op grond van artikel 14 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Loon op Zand kunnen burgers hun mening geven door gebruik te maken van het spreekrecht. In maximaal vijf minuten kunt u dan weergeven hoe u over een geagendeerd raadsvoorstel denkt.
  U kunt inspreken over alle onderwerpen die niet reeds in de opiniërende ronde aan de orde zijn geweest. U kunt niet inspreken over benoemingen van personen, onderwerpen waartegen bezwaar of beroep openstaan of als u een klacht kunt indienen of had kunnen indienen.
  Voor het spreekrecht burgers is in totaal 30 minuten beschikbaar. Bij meer dan zes insprekers zal de voorzitter de totale spreektijd evenredig over de sprekers verdelen.
  Wanneer u tijdens de raadsvergadering gebruik wil maken van het spreekrecht en de raad wil toespreken, dient u dit minimaal een dag van tevoren te melden aan de griffier, via griffie@loonopzand.nl of door te bellen naar 0416 289218. U vermeldt hierbij uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren.

 4. 4

  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om:
  1. De bestuursrapportage 2024 vast te stellen.
  2. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de baten en lasten van de exploitatie per venster die per saldo leiden tot een:
  a) Venster 0: toename van de lasten met € 1.595.000 en een toename van de baten met € 2.056.000.
  b) Venster 1: toename van de lasten met € 86.000 en een toename van de baten met €7.000.
  c) Venster 2: toename van de lasten met € 2.850.000 en een toename van de baten met € 641.000.
  d) Venster 3: afname van de lasten met € 221.000 en een toename van de baten met € 715.000.
  3. In te stemmen met de voorgestelde mutaties in de reserve planherziening.
  a) De onttrekking van de reserve planherziening voor de dekking van het centrumplan en bedrijvenpark in Kaatsheuvel en de inhuur van expertise voor grondbeleid en kostenverhaal totaal € 170.000.
  4. In te stemmen met de verhoging van de kredieten € 294.800 zoals in het kredietoverzicht van de bestuursrapportage 2024 is toegelicht.

 5. 5
  Sluiting