Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Jaarstukken en Kadernota

donderdag 27 juni 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal (Het Klavier)

Voorzitter
J. van Aart
Toelichting

AGENDA IN OPBOUW
De voorzitter van de raad van de gemeente Loon op Zand roept de leden van de raad op tot het bijwonen van de openbare vergadering in de raadzaal in Het Klavier.

Agendapunten

 1. 1

  Indien de agenda niet afgerond kan worden op deze avond, dan wordt de vergadering de hierop volgende maandagavond voortgezet.

 2. 2

  Dit betreft de conceptagenda. De raad zal tijdens de raadsvergadering de agenda vaststellen.

 3. 3

  Op grond van artikel 14 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Loon op Zand kunnen burgers hun mening geven door gebruik te maken van het spreekrecht. In maximaal vijf minuten kunt u dan weergeven hoe u over een geagendeerd raadsvoorstel denkt.
  U kunt inspreken over alle onderwerpen die niet reeds in de opiniërende ronde aan de orde zijn geweest. U kunt niet inspreken over benoemingen van personen, onderwerpen waartegen bezwaar of beroep openstaan of als u een klacht kunt indienen of had kunnen indienen.
  Voor de inspraakmogelijkheid is in totaal 30 minuten beschikbaar. Bij meer dan zes insprekers zal de voorzitter de totale spreektijd evenredig over de sprekers verdelen.
  Wanneer u tijdens de raadsvergadering gebruik wil maken van het spreekrecht en de raad wil toespreken, dient u dit minimaal een dag van tevoren te melden aan de griffier, via griffie@loonopzand.nl of door te bellen naar 0416 289218. U vermeldt hierbij uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren.

 4. 4

  Behandelwijze:

  • Algemene beschouwingen van de fracties over Jaarstukken en Kadernota
  • Collegereactie op de algemene beschouwingen
  • Debat over moties en amendementen bij Jaarstukken
  • Schorsing
  • Debat over moties en amendementen bij Kadernota
 5. 4.A

  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om:
  1. In te stemmen met de overschrijding op de lasten (begrotingsoverschrijdingen) zoals toegelicht op bladzijde 98 van de jaarrekening 2023.
  2. De jaarstukken 2023 vast te stellen en het college van burgemeester en wethouders daarmee decharge te verlenen.
  3. Het positief jaarrekeningresultaat van € 929.000 als volgt te bestemmen en te verwerken in de begroting 2024:
  a. Uitvoering organisatieontwikkeling € 175.000
  b. Onttrekking geblokkeerde weerstandsreserve € 2.128.000
  c. Toevoeging bestemmingsreserve onderwijs € 2.128.000
  d. Toevoeging algemene reserve € 754.000


  De goedkeurende verklaring van de accountant wordt verwacht rond 13 juni.

 6. 4.B

  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om de Kadernota 2025 vast te stellen.

 7. 5

  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) 2023 vast te stellen.

 8. 6
  Sluiting
 9. 99
  Voorgenomen moties en amendementen