Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

donderdag 4 april 2024

19:30 - 21:30
Voorzitter
J. van Aart

Agendapunten

 1. 0
  Concept Agenda Presidium
 2. 1
  Opening en mededelingen
 3. 3

  Terugblik op de vergaderingen in cyclus 2


  Beeldvorming 7 maart 2024
  - Verplaatsing rioolgemaal Sweensstraat


  Opinie 14 maart 2024
  -Raadsinformatiebrief ontwerpbesluit gemeentelijk monument Rechtvaart 2 en 2A te Kaatsheuvel aangemeld door GemeenteBelangen
  -Raadsvoorstel Zienswijze bijstelling begroting 2024 Baanbrekers


  Raadsvergadering 21 maart
  -Raadsvoorstel benoeming lid Rekenkamer Midden Brabant
  -Raadsvoorstel tijdelijke toelating lid tot de gemeenteraad
  -Raadsvoorstel aanwijzen plaatsvervangend griffier
  -Raadsvoorstel benoeming leden raadswerkgroep Bestuurlijke Toekomst
  -Raadsvoorstel Doorontwikkeling griffie
  -Raadsvoorstel over de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur ingevolge art. 213a gemeentewet
  -Raadsvoorstel over 14e wijziging gemeenschappelijke regeling Baanbrekers
  -Raadsvoorstel over de actualisatie van de begroting 2024 van Baanbrekers
  -Raadsvoorstel over Kadernota GGD 2025
  -Raadsvoorstel aanvullend voorbereidingskrediet dorpshuis Loon op Zand
  -Raadsvoorstel over verordening vermakelijkhedenretributie 2024

 4. 4

  Toelichting: dit agendapunt betreft voorstellen die door het presidium zelf worden vastgesteld. Dergelijke voorstellen behoeven geen raadsbesluit.

 5. 5

  Toelichting: het gaat hierbij om memo’s ter gedachtevorming en bespreking in het presidium.

 6. 6

  Toelichting: in een aantal gevallen doet het presidium zelf een voorstel aan de raad. Deze raadsvoorstellen worden ambtelijk (door de griffie) voorbereid. Voordat dergelijke voorstellen naar de raad kunnen worden gebracht (en daarmee ook openbaar worden gepubliceerd), stelt het presidium deze vast. Vervolgens bepaalt het presidium hoe raad het betreffende voorstel zal behandelen.


  Toelichting bij 6. Raadsvoorstel delegatiebesluit, verordening werkgeverscommissie, benoeming leden:
  Dit raadsvoorstel behandelt drie samenhangende onderwerpen, uitmondend in drie aparte ontwerpbesluiten. Besluitvorming vindt plaats per ontwerpbesluit. Daarmee bestaat de mogelijkheid om verschillende besluiten te nemen.

 7. 6.a

  Ook de werkgeverscommissie kan voorstellen aan de raad doen. Het presidium bepaalt hoe het besluitvormingstraject van dergelijke voorstellen plaatsvindt.

 8. 7

  Toelichting: het college heeft een of meer raadsvoorstellen aan de raad aangeboden. Het presidium bepaalt hoe raad deze voorstellen zal behandelen.

 9. 7.a.5

 10. 7.a.6

 11. 7.a.8

  Toelichting: vanuit het Regiobureau van de GR Regio Hart van Brabant is het bericht ontvangen dat zowel in de aangeleverde de regeling zelf als in het overzicht van wijzigingen de nummering niet goed is: er komt twee keer artikel 37 voor. Het programmabureau heeft daarom aangepaste stukken gestuurd.
  Concreet betekent dit dat bijlage 3 en bijlage 4 zijn vervangen door de gecorrigeerde versies.

 12. 9

  Het college kan verzoeken om een of meer beeldvormende en/of opiniërende bijeenkomsten. Het presidium besluit hierover.

 13. 10

  Toelichting: raadsleden kunnen een beeldvormende en/of opiniërende bijeenkomst aanvragen over een onderwerp dat nog niet bij de raadsvoorstellen of raadsinformatiebrieven van deze presidiumvergadering werd genoemd. Een dergelijke verzoek kan ook vanuit een raadswerkgroep komen. Het presidium besluit over deze verzoeken.

 14. 11

  Toelichting: op basis van de nu bekende informatie is een voorlopige planning van de vergaderingen in cyclus  gemaakt.
  Het presidium neemt hier kennis van, en bespreekt deze planning desgewenst.

 15. 12

  Toelichting: op basis van de nu bekende informatie is een vooruitblik voor ná cyclus  gemaakt. Het presidium neemt hier kennis van, en bespreekt deze planning desgewenst.

 16. 13

  Toelichting: er is een aantal overzichten (postlijst, moties en toezeggingen). Het presidium neemt hier kennis van, en bespreekt deze overzichten desgewenst

 17. 14

  In de vergaderstukken van het presidium (11 januari 2024) was een planning opgenomen van onderwerpen die in 2024 in de raad komen. Vanuit het college zal er per kwartaal een update verzorgd worden.

 18. 15
  Rondvraag en sluiting
 19. 99