Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

donderdag 23 mei 2024

19:30 - 21:30
Locatie

Gildenbond Kaatsheuvel

Voorzitter
J. van Aart

Agendapunten

 1. 0
  Concept Agenda Presidium
 2. 1
  Opening en mededelingen
 3. 2

 4. 3

  Terugblik op de vergaderingen in cyclus 3


  Beeldvorming 18 april:
  -Nieuwbouw Dorpshuis met sportvoorziening kern Loon op Zand en inrichting openbare ruimte


  Opiniërend 25 april:
  -Raadsinformatiebrief stand van zaken rond Landgoed Sandstaete
  -Raadsvoorstel over vast te stellen bestemmingsplan 'LeoHendrik' te Kaatsheuvel
  -Raadsvoorstel over nieuwbouw Dorpshuis met sportvoorziening kern Loon op Zand en inrichting openbare ruimte


  Raadsvergadering 16 mei:
  -Raadsvoorstel over nieuwbouw Dorpshuis met sportvoorziening kern Loon op Zand en inrichting openbare ruimte
  -Raadsvoorstel over vast te stellen bestemmingsplan 'LeoHendrik' te Kaatsheuvel
  -Raadsvoorstel delegatiebesluit, verordening werkgeverscommissie, benoeming leden
  -Raadsvoorstel over het vaststellen van het bestemmingsplan Park Wijtenburg
  -Raadsvoorstel over vast te stellen bestemmingsplan 'Landgoed 't Onthaesten, 1e herziening'
  -Raadsvoorstel over ontwikkelingen rondom verplaatsing rioolgemaal
  -Raadsvoorstel over dekkingsplan 2024-2027 Brandweer Midden- en West-Brabant
  -Raadsvoorstel over wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2024
  -Raadsvoorstel over wijziging gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant
  -Raadsvoorstel ‘Startnotitie Wijkgericht Maatschappelijk Accommodatiebeleid Loon op Zand 2025-2030’
  -Raadsvoorstel over Startnotitie Integraal HuisvestingsPlan Kind voorzieningen (IHP-K)
  -Raadsvoorstel over vaststelling kerkenvisie Loon op Zand

 5. 4

  Toelichting: dit agendapunt betreft voorstellen die door het presidium zelf worden vastgesteld. Dergelijke voorstellen behoeven geen raadsbesluit.

 6. 5

  Toelichting: het gaat hierbij om memo’s ter gedachtevorming en bespreking in het presidium.

 7. 6

  Toelichting: in een aantal gevallen doet het presidium zelf een voorstel aan de raad. Deze raadsvoorstellen worden ambtelijk (door de griffie) voorbereid. Voordat dergelijke voorstellen naar de raad kunnen worden gebracht (en daarmee ook openbaar worden gepubliceerd), stelt het presidium deze vast. Vervolgens bepaalt het presidium hoe raad het betreffende voorstel zal behandelen.

 8. 6.1
  Raadsvoorstel Aanwijzing functionaris gegevensbescherming gemeenteraad Loon op Zand
 9. 6.2
  Raadsvoorstel Benoeming leden en plaatsvervangend leden in diverse gremia van de raad
 10. 6.3
  NAGEZONDEN Raadsvoorstel Verantwoording fractievergoeding 2023
 11. 6.a

  Toelichting: Ook de werkgeverscommissie kan voorstellen aan de raad doen. Het presidium bepaalt hoe het besluitvormingstraject van dergelijke voorstellen plaatsvindt.

 12. 6.a.1

  Op verzoek van de werkgeverscommissie van 15 mei 2024 is dit raadsvoorstel aan de conceptagenda van het presidium toegevoegd.

 13. 7

  Toelichting: het college heeft een of meer raadsvoorstellen aan de raad aangeboden. Het presidium bepaalt hoe raad deze voorstellen zal behandelen.

 14. 7.01

 15. 7.02

 16. 7.03

  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om:
  1. Geen zienswijze over de eerste begrotingswijziging 2024 indienen bij de VRMWB.
  2. Geen zienswijze over de begroting 2025 indienen bij de VRMWB.

 17. 7.04

 18. 7.05

  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om:
  Geen zienswijze in te dienen bij de ontwerpbegroting 2025 en ontwerp meerjarenraming 2026-2028 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB).

 19. 7.06

 20. 7.07

  Raadsvoorstel volgt. Uiterste datum voor het indienen van een zienswijze is 4 juni. Vergadering van het DB is 21 juni (zie bijgevoegde brief).
  Raadsvoorstel is 8 mei aangeleverd.


  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om:
  1. Geen zienswijze over de ontwerp-Programmabegroting 2025 in te dienen bij de BWB

 21. 7.08

 22. 7.09

  Raadsvoorstel is op 8 mei aangeleverd.


  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om:
  1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2023 van de GGD HvB en hierop geen zienswijze in te dienen.
  2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2025 van de GGD HvB en hierop geen zienswijze in te dienen.
  3. Bij de eerste begrotingswijziging 2024 van GGD Hart voor Brabant de volgende zienswijze vast te stellen:


  De gemeenteraad van Loon op Zand heeft begrip voor de noodzaak om de algemene reserve aan te vullen, die onder de minimale grens is gezakt door de extra kosten die zijn gemaakt als gevolg van de cao stijgingen. Hiermee hebben vrijwel alle bedrijven en overheden in Nederland te maken gehad.
  De doelstelling van het transitieplan Fit en Gezond onderschrijven wij. Maar de uitvoering begint nu pas en kent nog diverse onzekerheden in de komende jaren. De GGD is tenslotte, net als de gemeenten, afhankelijk van het rijksbeleid. Als gevolg van een langdurig formatieproces is dat voorlopig nog onduidelijk. Daarnaast worden de financiën nu in één keer voor meerdere jaren beschikbaar gesteld. Het gevolg daarvan moet niet zijn dat wij pas na afloop weer op de hoogte worden gesteld van de opbrengsten van het transitieplan.
  Wij hechten er daarom aan om als gemeenten betrokken te worden bij de vorderingen van de uitvoering van het plan. Wij ontvangen graag een voorstel van de GGD hoe zij dat kunnen vormgeven.

 23. 7.10

  Raadsvoorstel volgt. Uiterste datum voor het indienen van een zienswijze is 26 juni (zie bijgevoegde brieven). 
  Raadsvoorstel is 8 mei aangeleverd.


  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om:
  1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 van de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord;
  2. Het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen de wijziging van de
  Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
  vast te stellen.

 24. 7.11

  Raadsvoorstel volgt. Uiterste datum voor het indienen van een zienswijze is 16 juli (zie bijgevoegde brief).
  Raadsvoorstel 8 mei aangeleverd (zonder titel)


  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om:


  1. kennis te nemen van de jaarstukken 2023 van Baanbrekers; en
  2. bij de ontwerpbegroting 2025 en de meerjarenbegroting 2026-2028 van Baanbrekers de volgende
  zienswijze in te dienen:
  a) Ten opzichte van de (bijgestelde) begroting 2024 stijgt de totale gemeentelijke bijdragen met €2.338.000. De begroting en bedragen van Baanbrekers hebben een grote invloed op onze eigen gemeentelijke begroting.
  We verwachten dat Baanbrekers, net als wij dat als gemeente zelf continu doen, kritisch kijkt waar bespaard kan worden en dit bij aanbieding van Berap I in het Dagelijks Bestuur (DB) en Algemeen Bestuur (AB) terugkoppelt.
  b) We zien dat bij het speerpunt Structurele inbedding Startpunt binnen het thema Dienstverlening is aangegeven wat de mogelijke baten zijn van dit speerpunt.
  We verzoeken Baanbrekers om in het vervolg alle mogelijke baten op te nemen in de ontwerpbegroting.
  c) Circulariteit begint een steeds grotere rol te spelen op regionaal niveau en binnen de gemeenten. Om beter te kunnen inspelen op de regionale ontwikkelingen en omdat het hier gaat om slechts een eenmalige investering, vragen we Baanbrekers om het thema Circulariteit uit de ontwerpbegroting te halen en dit, net als bepaalde speerpunten binnen de thema’s Dienstverlening, Inclusieve technologie en Datagericht werken, op te nemen in het voorgestelde separate bestuursvoorstel.
  We verzoeken Baanbrekers om het thema Circulariteit niet op te nemen in de begroting.

 25. 7.12

  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om:
  1. Een krediet beschikbaar te stellen van €225.000 voor de realisatie van de openbare ruimte van de ontwikkeling SalmRijck en de kapitaallasten van € 9.600 te verwerken in de begroting 2025.

 26. 7.13

  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om:
  1. Het bestemmingsplan ‘Lobelia, De Moer' conform de wijzigingen, zoals opgenomen in de nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen, gewijzigd vast te stellen.
  2. De nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen als bijlage 20 aan de toelichting van het bestemmingsplan toe te voegen.
  3. Voor het bestemmingsplan ‘Lobelia, De Moer’ geen exploitatieplan vast te stellen.

 27. 7.14

  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om:
  1. Het aantal uren per cliënt per week te verhogen tot 2,05 en daarmee het weektarief van HbH1 algemeen (resultaatgericht) in bijlage 2 van de verordening maatschappelijke ondersteuning Loon op Zand 2024 te wijzigingen in € 73,80

 28. 7.15

  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om:
  1. Voor boekjaren 2024 en 2025 WHS Registeraccountants aan te wijzen als accountant als bedoeld in art. 213, lid 2 gemeentewet, met de mogelijkheid tot het verlengen van de aanwijzing met één jaar.

 29. 7.16

 30. 7.17

  Stukken naar verwachting 24 mei beschikbaar (zie vergaderkalender gemeenteraad).

 31. 7.18
  Kadernota 2025 (Raadsvergadering 27 juni)
 32. 7.19

 33. 7.20

 34. 7.21

 35. 8

  Toelichting: de raad heeft een aantal raadsinformatiebrieven van het college ontvangen. Het presidium kan besluiten om een of meer raadsinformatiebrieven te agenderen, voor bijvoorbeeld een beeldvormende en/of opiniërende ronde.

  Bijlagen

 36. 9

  Toelichting: Het college kan verzoeken om een of meer beeldvormende en/of opiniërende bijeenkomsten. Het presidium besluit hierover.

 37. 10

  Toelichting: raadsleden kunnen een beeldvormende en/of opiniërende bijeenkomst aanvragen over een onderwerp dat nog niet bij de raadsvoorstellen of raadsinformatiebrieven van deze presidiumvergadering werd genoemd. Een dergelijke verzoek kan ook vanuit een raadswerkgroep komen. Het presidium besluit over deze verzoeken.

 38. 11

  Toelichting: op basis van de nu bekende informatie is een voorlopige planning van de vergaderingen in cyclus  gemaakt.
  Het presidium neemt hier kennis van, en bespreekt deze planning desgewenst.

 39. 12

  Toelichting: op basis van de nu bekende informatie is een vooruitblik voor ná cyclus  gemaakt. Het presidium neemt hier kennis van, en bespreekt deze planning desgewenst.
  Hoe wil het presidium de raadsvergadering van over de berap invullen? 
  Deze vergadering staat namelijk gepland op 29 augustus en de invulling kan daarom niet meer in het presidium van 22 augustus worden vastgesteld.

 40. 13

  Toelichting: er is een aantal overzichten (postlijst, moties en toezeggingen). Het presidium neemt hier kennis van, en bespreekt deze overzichten desgewenst

 41. 14

  Toelichting: In de vergaderstukken van het presidium (4 april 2024) is een planning opgenomen van onderwerpen die in 2024 in de raad komen. Vanuit het college zal er per kwartaal een update verzorgd worden.

 42. 15
  Rondvraag en sluiting
 43. 99