Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

donderdag 22 augustus 2024

19:30 - 21:30
Voorzitter
Wim Veldkamp

Agendapunten

 1. 0
  Concept Agenda Presidium
 2. 1
  Opening en mededelingen
 3. 2

 4. 3

  Terugblik op de vergaderingen in cyclus


  Beeldvorming 6 juni
  · Raadsvoorstel Startnotitie Wijkgericht Maatschappelijk Accommodatiebeleid Loon op Zand 2025-2030
  · Raadsvoorstel over Startnotitie Integraal HuisvestingsPlan Kind voorzieningen (IHP-K)
  · Raadsvoorstel over verklaring van geen bedenking voor herontwikkeling van het agrarische perceel Roestelbergseweg 4 naar een voedselbos met informatie / educatiecentrum met daaraan gerelateerde functies
  · Raadsinformatiebrief Opgave Sterke Gemeenschappen en Toegang
  · Raadsvoorstel over vaststelling 'Nota zienswijzen en aanpassingen' en gewijzigde vaststelling 'Omgevingsvisie Loon op Zand 2040'
  · Raadsvoorstel over wijziging van de gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant inzake de relatie met Midpoint Brabant.


  Opiniërende ronde 13 juni
  · Raadsinformatiebrief Mobiliteitsplan 2040
  · Raadsvoorstel over vaststelling 'Nota zienswijzen en aanpassingen' en gewijzigde vaststelling 'Omgevingsvisie Loon op Zand 2040'.
  · Raadsvoorstel Startnotitie Wijkgericht Maatschappelijk Accommodatiebeleid Loon op Zand 2025-2030
  · Raadsvoorstel over Startnotitie Integraal HuisvestingsPlan Kind voorzieningen (IHP-K)
  · Raadsinformatiebrief stand van zaken parkeerplaats Roestelberg
  · Raadsinformatiebrief Stand van zaken onderzoek uitbreiding bedrijvenpark Kaatsheuvel


  Raadsvergadering 20 juni (+ vervolg op maandag 24 juni)
  · Raadsvoorstel Aanwijzing functionaris gegevensbescherming gemeenteraad Loon op Zand
  · Raadsvoorstel Benoeming leden en plaatsvervangend leden in diverse gremia van de raad
  · Raadsvoorstel Verantwoording fractievergoeding 2023
  · Raadsvoorstel Instructie voor de griffier
  · Raadsvoorstel over wijziging van de gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant inzake de relatie met Midpoint Brabant
  · Raadsvoorstel over begroting 2025 van Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant
  · Raadsvoorstel Begrotingswijziging 2024-1 en Begroting 2025 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
  · Raadsvoorstel over wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2024
  · Raadsvoorstel over ontwerpbegroting 2025 en ontwerp meerjarenraming 2026-2028 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)
  · Raadsvoorstel over negende wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant
  · Raadsvoorstel over ontwerp-Programmabegroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2028 BWB
  · Raadsvoorstel over GR GGD Hart voor Brabant 2024
  · Raadsvoorstel over jaarstukken 2023, begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 GGD Hart voor Brabant
  · Raadsvoorstel over wijziging GR en begroting RAV 2025
  · Raadsvoorstel over de jaarstukken 2023, ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 Baanbrekers
  · Raadsvoorstel over ontwikkeling en exploitatieovereenkomst SalmRijck
  · Raadsvoorstel over het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan 'Lobelia, De Moer'
  · Raadsvoorstel over Accountantsdiensten 2024-2025
  · Raadsvoorstel over aanpassing verordening maatschappelijke ondersteuning voor Hulp bij de Huishouding
  · Raadsvoorstel over vaststelling 'Nota zienswijzen en aanpassingen' en gewijzigde vaststelling 'Omgevingsvisie Loon op Zand 2040'
  · Raadsvoorstel over verklaring van geen bedenking voor herontwikkeling van het agrarische perceel Roestelbergseweg 4 naar een voedselbos met informatie / educatiecentrum met daaraan gerelateerde functies
  · Raadsvoorstel Startnotitie Wijkgericht Maatschappelijk Accommodatiebeleid Loon op Zand 2025-2030
  · Raadsvoorstel over Startnotitie Integraal HuisvestingsPlan Kind voorzieningen (IHP-K)
  · Motie vreemd aan de orde Oproep aan de provincie ten aanzien van de 'stallendeadline'
  · Motie vreemd Papieren parkeervergunning mogelijk houden


  Opiniërende ronde 27 juni (insprekers)
  · M2024-07 Voorgenomen motie verlenging crisis noodopvang en vervolgens bouwen van flex woningen


  Raadsvergadering (27 juni)
  · Motie vreemd M2024-07 Verlenging crisis noodopvang en vervolgens bouwen van flex woningen
  · Raadsvoorstel Jaarstukken 2023
  · Raadsvoorstel Kadernota 2025
  · Raadsvoorstel Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2023

 5. 4

  Toelichting: dit agendapunt betreft voorstellen die door het presidium zelf worden vastgesteld. Dergelijke voorstellen behoeven geen raadsbesluit.

  • Geen
 6. 5

  Toelichting: het gaat hierbij om memo’s ter gedachtevorming en bespreking in het presidium.

  • Werkendag 2024 (op 28 september)
  • Uitgangspunten vergaderschema  2025
 7. 6

  Toelichting: in een aantal gevallen doet het presidium zelf een voorstel aan de raad. Deze raadsvoorstellen worden ambtelijk (door de griffie) voorbereid. Voordat dergelijke voorstellen naar de raad kunnen worden gebracht (en daarmee ook openbaar worden gepubliceerd), stelt het presidium deze vast. Vervolgens bepaalt het presidium hoe raad het betreffende voorstel zal behandelen.

  • Rekenkamerrapport "Wordt vervolgd"
 8. 6.a

  Toelichting: Ook de werkgeverscommissie kan voorstellen aan de raad doen. Het presidium bepaalt hoe het besluitvormingstraject van dergelijke voorstellen plaatsvindt.

  • Geen
 9. 7

  Toelichting: het college heeft een of meer raadsvoorstellen aan de raad aangeboden. Het presidium bepaalt hoe raad deze voorstellen zal behandelen.

 10. 7.01

  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om:
  1. De bestuursrapportage 2024 vast te stellen.
  2. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de baten en lasten van de exploitatie per venster die per saldo leiden tot een:
  a) Venster 0: toename van de lasten met € 1.595.000 en een toename van de baten met € 2.056.000.
  b) Venster 1: toename van de lasten met € 86.000 en een toename van de baten met €7.000.
  c) Venster 2: toename van de lasten met € 2.850.000 en een toename van de baten met € 641.000.
  d) Venster 3: afname van de lasten met € 221.000 en een toename van de baten met € 715.000.
  3. In te stemmen met de voorgestelde mutaties in de reserve planherziening.
  a) De onttrekking van de reserve planherziening voor de dekking van het centrumplan en bedrijvenpark in Kaatsheuvel en de inhuur van expertise voor grondbeleid en kostenverhaal totaal € 170.000.
  4. In te stemmen met de verhoging van de kredieten € 294.800 zoals in het kredietoverzicht van de bestuursrapportage 2024 is toegelicht.

 11. 7.02

 12. 7.03

 13. 7.04

  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om:

  1. De beheersverordening ‘Veegplan BHV Loon op Zand’ conform de wijzigingen, zoals opgenomen in de nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen, gewijzigd vast te stellen.
  2. De nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen als bijlage aan de toelichting van de beheersverordening toe te voegen.
 14. 7.05

  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om:

  1. Het bestemmingsplan ‘Veegplan BP Loon op Zand’ conform de wijzigingen, zoals opgenomen in de nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen, gewijzigd vast te stellen.
  2. De nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen als bijlage aan de toelichting van het bestemmingsplan toe te voegen.
 15. 7.06

  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om:
  1. Het bestemmingsplan ‘Kraanven 9, Loon op Zand' te Loon op Zand gewijzigd vast te stellen met de daarbij nota van zienswijze en wijzigingen.
  2. Voor het bestemmingsplan ‘Kraanven 9, Loon op Zand’ geen exploitatieplan vast te stellen.

 16. 7.08

  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om:

  1. Het bestemmingsplan buitengebied herziening EuroParcs Kaatsheuvel conform de wijzigingen, zoals opgenomen in de nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen, gewijzigd vast te stellen.
  2. De nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen als bijlage aan de toelichting van het bestemmingsplan toe te voegen.
   Nb. Bijlage 6 is erg groot en is als agendapunt 7.08.a. opgenomen.
 17. 7.08.a

  Dit is een erg groot bestand; het kost veel tijd om dit bestand te openen.

 18. 7.09

  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om: 

  1. in te stemmen met de voorgenomen statutenwijziging van Stichting Bravoo waardoor statutair per 1 januari 2025 de ruimte ontstaat voor de besturenfusie met Stichting Leerrijk tot een samenwerkingsbestuur conform artikel 17 van de Wet op het primair onderwijs.
 19. 7.10

  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om:
  1. Geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken op het ontwerpbesluit van het college om lid te worden van de coöperatie Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV).

 20. 7.11

  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om:
  1. Wethouder Tonny Meulensteen aan te wijzen als vertegenwoordiger namens de gemeente Loon op Zand in het AB van de GR Baanbrekers.

 21. 8

  Toelichting: de raad heeft een aantal raadsinformatiebrieven van het college ontvangen. Het presidium kan besluiten om een of meer raadsinformatiebrieven te agenderen, voor bijvoorbeeld een beeldvormende en/of opiniërende ronde.

  Bijlagen

 22. 9

  Toelichting: Het college kan verzoeken om een of meer beeldvormende en/of opiniërende bijeenkomsten. Het presidium besluit hierover.

  • Geen
 23. 10

  Toelichting: raadsleden kunnen een beeldvormende en/of opiniërende bijeenkomst aanvragen over een onderwerp dat nog niet bij de raadsvoorstellen of raadsinformatiebrieven van deze presidiumvergadering werd genoemd. Een dergelijke verzoek kan ook vanuit een raadswerkgroep komen. Het presidium besluit over deze verzoeken.

  • Auditcomité over invulling beeldvormende ronde 5 september
  • Inclusie / toegankelijkheid beeldvormende ronde 10 oktober
 24. 11

  Toelichting: op basis van de nu bekende informatie is een voorlopige planning van de vergaderingen in cyclus  gemaakt.
  Het presidium neemt hier kennis van, en bespreekt deze planning desgewenst.

 25. 12

  Toelichting: op basis van de nu bekende informatie is een vooruitblik voor ná cyclus  gemaakt. Het presidium neemt hier kennis van, en bespreekt deze planning desgewenst.

 26. 13

  Toelichting: er is een aantal overzichten (postlijst, moties en toezeggingen). Het presidium neemt hier kennis van, en bespreekt deze overzichten desgewenst

 27. 14

  Toelichting: In de vergaderstukken van het presidium (datum) was een planning opgenomen van onderwerpen die in 2024 in de raad komen. Vanuit het college zal er per kwartaal een update verzorgd worden.


  De planning van maart 2024 is hieronder opgenomen; er is nog geen nieuwe termijnagenda aangeleverd.

 28. 15
  Rondvraag en sluiting