Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

woensdag 20 april 2022

19:30 - 21:30

Locatie
Collegekamer Het Klavier
Voorzitter
J. van Aart

Agendapunten

 1. Terugblik op de vergaderingen in cyclus 1 van 2022. Dit is een vast onderdeel in de presidiumagenda, waarbij het doel is te reflecteren op het doel van de vergaderingen in relatie tot de uitkomsten hiervan. Daarnaast kunnen opvallende dingen met elkaar gedeeld en besproken worden waar in de toekomst aandacht aan besteed kan worden.

  Beeldvorming: 3 februari 2022
  Opinie: 10 februari 2022
  Raadsvergadering: 17-21 februari, 29 en 30 maart (afscheid en installatie) 2022

 2. Bij dit agendapunt zijn de volgende stukken toegevoegd:

  • Overzichtsdocument raadsvoorstellen cyclus
  • Raadsplanning
  • Overzicht moties en toezeggingen
  • De postlijst
  • Overzicht raadsinformatiebrieven
  • Alle tot op heden ontvangen raadsvoorstellen voor deze cyclus

  Ter bespreking welke stukken geagendeerd worden voor de opiniërende (23 mei) en besluitvormende (2 juni) vergaderingen in deze cyclus.

  Ter bespreking welke voorzitters er beschikbaar zijn voor de beeldvormende en opiniërende ronde.

 3. Bij dit agendapunt zijn de volgende stukken toegevoegd:

  • overzicht planning 2022
  • aangeleverde formats beeldvormende ronde 12 mei 2022
 4. Bijgaande treft u een overzicht van de vacatures die zijn ontstaan na de verkiezingen. Het streven is om deze invulling te kunnen geven op het moment waarop ook het nieuwe college wordt benoemd.

 5. Op 8 en 9 april heeft het introductieprogramma van de nieuwe gemeenteraad plaatsgevonden. In het presidium is er ruimte om hierop terug te blikken. Daarnaast kan er vooruit gekeken worden naar gewenste vervolgtrainingen en cursussen, onder andere aan de hand van de feedback die ontvangen is van de raadsleden en beoogd fractieondersteuners.

 6. Voor de raadswerkgroep Omgevingswet ligt de vraag voor of er behoefte is deze voort te zetten. Vervolgvraag is dan welke raadsleden hierin willen deelnemen (2 per fractie).

  Voor het onderwerp Bestuurlijke toekomst geldt dat het college de raad heeft uitgenodigd om een begeleidingscommissie in te stellen die de beleidsindicatoren verder kan operationaliseren (zie Raadsinformatiebrief 'reflectie op initiatiefvoorstel over beleidsindicatoren Bestuurlijke Toekomst' dd. 26 januari 2022). Ter bespreking of deze commissie ingesteld kan worden en wie hierin dan deelnemen.

  Voor het onderwerp Integriteit is tijdens het introductieprogramma gesproken over het instellen van een werkgroep die de actualisering van het integriteitsbeleid kan volgen/ondersteunen. Ter bespreking welke raadsleden zich hiervoor willen melden.

  Voor het onderwerp Raadsmonitor sociaal domein geldt dat het college werkt aan de doorontwikkeling van dit instrument, naar aanleiding van de motie 'Inhoudelijke rapportage van de monitor sociaal domein'. Aan het presidium de vraag of ook hiervoor een werkgroep ingesteld kan/moet worden, zodat raadsleden hierover kunnen meedenken.

 7. Op 28 en 29 juni is het jaarlijkse VNG-congres. Door een raadslid is de vraag gesteld of de kosten hiervoor (volledig 2-daags programma: 730 euro) voor raadsleden worden gedekt. De regels hieromtrent zijn niet helemaal duidelijk. In het presidium wordt hierop een toelichting gegeven en kan besloten worden of dit congres wel of niet voor vergoeding in aanmerking komt.

 8. Eens per kwartaal wordt er ter kennisname een overzicht gegeven van de 'kijkcijfers' bij de vergaderingen van de raad.