Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Gesprek aangaan met de GR

ID
60
Agendapunt
Raadsvergadering 2024 (15. Raadsvoorstel over ontwerpbegroting 2025 en ontwerp meerjarenraming 2026-2028 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) (Bespreekstuk))
donderdag 20 juni 19:30 tot 22:30
Raadzaal (Het Klavier)
Titel
Gesprek aangaan met de GR
Status
Raadsleden
Portefeuillehouder
Hanne van Aart
Toelichting
Verzoekt het college het gesprek aan te gaan met de gemeenschappelijke regelingen om scherp aan de wind te zeilen bij voorgenomen beleidsaanpassingen en nieuw beleid teneinde de kosten beheersbaar te houden en de raad te informeren over de uitkomsten van deze gesprekken.
Einddatum
Stand van zaken
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)